عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی(نوبت اول)
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، رسالت
تاریخ انتشار دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز شنبه مورخ 1400/02/04 لغایت شنبه 1400/02/18 از ساعت 8:00 الی 14:30 از واحد مشارکت و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد .
آخرین مهلت تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تحویل شود
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی به شماره 9/1/1400/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت پروژه های ذیل اقدام نماید .

  1. موضوع : مشارکت در ساخت پروژه تجاری برنا واقع در فاز 4 شهر جدید هشتگرد در قالب بسته مشارکتی برنا
جدول مشخصات برنا
آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (ریال) آورده شریک یا سرمایه گذار (ریال)
ارزش زمین تجاری

(به مساحت 1523 مترمربع)

126.409.000.000 هزینه احداث پروژه تجاری(ساختمان و محوطه)

(با زیربنای 2741 مترمربع)

125.415.940.678
نظارت عالیه 1.254.159.407 هزینه های جانبی مرتبط با صدور پروانه (نظام مهندسی، عوارض آموزش و پرورش و بیمه اجباری کارگران) 6,852,500,000
هزینه پروانه 20.557.500.000 جمع آورده شریک 132,268,440,678
جمع آورده شرکت عمران 148.220.659.407
جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه 280,489,100,085
جدول سهم الشرکه برنا
محاسبه سهم الشرکه طرفین براساس مصوبه سی و ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ  28/11/99 و گزارش کارشناس رسمی دادگستری (با محاسبه نرخ تنزیل در آورده سازنده)
سهم الشرکه پایه شرکت عمران درصد 52.84 سهم الشرکه پایه شریک درصد 47.16
  • موضوع : مشارکت در ساخت پروژه تجاری بهشت واقع در فاز 4 شهر جدید هشتگرد در قالب بسته مشارکتی بهشت
جدول مشخصات بهشت
آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (ریال) آورده شریک یا سرمایه گذار (ریال)
ارزش زمین تجاری

(به مساحت 13600 مترمربع)

1.428.000.000.000 هزینه احداث پروژه تجاری(ساختمان و محوطه)

(با زیربنای 81600 مترمربع)

3.715.422.033.898
نظارت عالیه 37.154.220.339 هزینه های جانبی مرتبط با صدور پروانه (نظام مهندسی، عوارض آموزش و پرورش و بیمه اجباری کارگران) 212,658,000,000
هزینه پروانه 612.000.000.000 جمع آورده شریک 3,928,080,033,898
جمع آورده شرکت عمران 2.077.154.220.339
جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه 6,005,234,254,237
جدول سهم الشرکه بهشت
محاسبه سهم الشرکه طرفین براساس سی و ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ  28/11/99 و گزارش کارشناس رسمی دادگستری (با محاسبه نرخ تنزیل در آورده سازنده)
سهم الشرکه پایه شرکت عمران درصد 34.59 سهم الشرکه پایه شریک درصد 65.41
  • موضوع : مشارکت در ساخت پروژه تجاری سامان واقع در فاز 2 شهر جدید هشتگرد در قالب بسته مشارکتی سامان
جدول مشخصات سامان
آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (ریال) آورده شریک یا سرمایه گذار (ریال)
ارزش زمین تجاری

(به مساحت 1820 مترمربع)

218.400.000.000 هزینه احداث پروژه تجاری(ساختمان و محوطه)

(با زیربنای 8372 مترمربع)

363.228.813.559
نظارت عالیه 3.632.288.136 هزینه های جانبی مرتبط با صدور پروانه (نظام مهندسی، عوارض آموزش و پرورش و بیمه اجباری کارگران) 20,293,000,000
هزینه پروانه 58.604.000.000 جمع آورده شریک 383,521,813,559
جمع آورده شرکت عمران 280.636.288.136
جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه 664,158,101,695
جدول سهم الشرکه سامان
محاسبه سهم الشرکه طرفین براساس مصوبه سی و ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ  28/11/99 و گزارش کارشناس رسمی دادگستری (با محاسبه نرخ تنزیل در آورده سازنده)
سهم الشرکه پایه شرکت عمران درصد 42.25 سهم الشرکه پایه شریک درصد 57.75
  • موضوع : مشارکت در ساخت پروژه تجاری گلستان واقع در فاز 3 شهر جدید هشتگرد در قالب بسته مشارکتی گلستان
جدول مشخصات گلستان
آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (ریال) آورده شریک یا سرمایه گذار (ریال)
ارزش زمین تجاری

(به مساحت 7131 مترمربع)

855.720.000.000 هزینه احداث پروژه تجاری(ساختمان و محوطه)

(با زیربنای 42786 مترمربع)

1.882.420.601.695
نظارت عالیه 18.824.206.017 هزینه های جانبی مرتبط با صدور پروانه (نظام مهندسی، عوارض آموزش و پرورش و بیمه اجباری کارگران) 106,965,000,000
هزینه پروانه 320.895.000.000 جمع آورده شریک 1,989,385,601,695
جمع آورده شرکت عمران 1.195.439.206.017
جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه 3,184,824,807,712
جدول سهم الشرکه گلستان
محاسبه سهم الشرکه طرفین براساس سی و ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ  28/11/99 و گزارش کارشناس رسمی دادگستری (با محاسبه نرخ تنزیل در آورده سازنده)
سهم الشرکه پایه شرکت عمران درصد 37.54 سهم الشرکه پایه شریک درصد 62.46
  • موضوع : مشارکت در ساخت پروژه تجاری مهستان واقع در فاز 3 شهر جدید هشتگرد در قالب بسته مشارکتی مهستان
جدول مشخصات مهستان
آورده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (ریال) آورده شریک یا سرمایه گذار (ریال)
ارزش زمین تجاری

(به مساحت 23596 مترمربع)

2.359.600.000.000 هزینه احداث پروژه تجاری(ساختمان و محوطه)

(با زیربنای 141576 مترمربع)

6.228.802.703.390
نظارت عالیه 62.288.027.034 هزینه های جانبی مرتبط با صدور پروانه (نظام مهندسی، عوارض آموزش و پرورش و بیمه اجباری کارگران) 353.940.000.000
هزینه پروانه 1.061.820.000.000 جمع آورده شریک 6.582.742.703.390
جمع آورده شرکت عمران 3.483.708.027.034
جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه 10.066.450.730.424
جدول سهم الشرکه مهستان
محاسبه سهم الشرکه طرفین براساس سی و ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ  28/11/99و گزارش کارشناس رسمی دادگستری (با محاسبه نرخ تنزیل در آورده سازنده)
سهم الشرکه پایه شرکت عمران درصد 34.61 سهم الشرکه پایه شریک درصد 65.39

* سهم الشرکه تعیین شده برای شریک مشروط به تکمیل و تحویل پروژه مندرج در جداول فوق می باشد.

*  درصد پیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی با بیشتر از قدر السهم پایه باشد و بالاترین درصد پیشنهادی برای شرکت عمران هشتگرد به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.

1- نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه گذار .

2- نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد: فاز 2 ، محله 4، خیابان نیایش، خیابان شهید مسیح صلاحی،پلاک 49

کد پستی : 59383-33619  ،   تلفن :   18-44260311  ؛ دورنگار : 44260320 ، کد: 026

3-  مدت دوره مشارکت :  18 الی 36 ماه شمسی

4- برنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:

1-4-  دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز شنبه مورخ 1400/02/04 لغایت شنبه 1400/02/18 از ساعت 8:00 الی 14:30 از واحد مشارکت و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد .

2-4-  تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تحویل شود.

3-4- زمان و محل بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی : روز شنبه مورخ 1400/03/08 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

4-4-  ارزیابی کیفی متقاضیان: از روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 لغایت روز دوشنبه مورخ 1400/03/24

5-4-اعلام نتایج ارزیابی کیفی و بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان شراکت (پاکت ب) : روز سه شنبه مورخ 1400/03/24

6-4- تشکیل کمیته فنی- بازرگانی و اعلام برنده : ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

5- هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال قابل واریز به شماره حساب شبا IR780100004001036904005068 می باشد.

6- کلیه پاکات شامل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد میزان شراکت به صورت یکجا تا تاریخ1400/03/05 از متقاضیان تحویل گرفته می شود. بدیهی است صرفاً پاکت پیشنهاد میزان مشارکت متقاضیانی که حائز امتیاز لازم در ارزیابی کیفی(حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 65 امتیاز می باشد) گردند، گشوده خواهد شد.