عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای به شماره 4-2-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، شرق
تاریخ انتشار دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 1399/02/07 لغایت 1399/02/14 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای به شماره 4-2-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی دو مرحله ای جهت طرح اقدام ملی مسکن پروژه مجتمع مسکونی نیما واقع در فاز 7 شهرجدید هشتگرد با مبلغ اولیه 000ر000ر660ر906ریال به حروف نهصد و شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال بر اساس بند ” چ ” ماده 3 اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و به استناد ابلاغیه های شماره 02/100/140010 مورخ 24/9/98 و شماره 02/100/162410 مورخ 5/11/1398 مقام عالی وزارت راه و شهرسازی با موضوع شیوه نامه طرح اقدام ملّی مسکن به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

ازکلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 2 ابنیه و انبوه سازان دارای پروانه اجرا از وزارت راه و شهرسازی با حداقل رتبه 1، دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 07/02/99 لغایت 14/02/99 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 06/03/99 می باشد. اسناد در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 07/03/99 در محل سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 3,000,000ریال به حروف سه میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 000ر600ر938ر16ریال را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

– داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه و دارندگان گواهینامه صلاحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.