عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی شناسایی مهندسان مشاور در شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 14-9-97/م و 15-9-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، پیام زمان
تاریخ انتشار 97/9/15
آخرین مهلت 97/9/26
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت انجام خدمات مهندسی و نظارت بر تکمیل آماده سازی معابر در سطح شهرجدید هشتگرد و رفع نواقص محوطه های مسکن مهر به روش تعرفه به شرح جدول را از طریقه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 15-9-97 می باشد.
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
مشاور: دارندگان گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل پایه 2 راهسازی و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
ردیف شماره فراخوان شرح مبلغ برآورد حق الزحمه مدت شماره سامانه ستادیران
1 97-9-14/م نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات تکمیل آماده سازی معابر در سطح شهر جدید هشتگرد و فاز 7و رفع نواقص محوطه‌های مسکن مهر 932ر507ر860ر33 ریال 36 ماه 200971290000015
2 97-9-15/م نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات تکمیل آماده سازی معابر در سطح شهر جدید هشتگرد و فاز 3،4،ناجا،و رفع نواقص محوطه‌های مسکن مهر 091ر108ر512ر20 ریال 24 ماه ۲۰۰۹۷۱۲۹۰۰۰۰۰۱۷
3 جمع کل 023ر616ر372ر54 ریال
مبلغ برآورد اولیه : به شرح جدول فوق و بر اساس بخشنامه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت به شماره 174484-97 مورخ 12-4-97
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 15-9-97 لغایت 26-9-97 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 8-10-97 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 9-10-97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. توزیع اسناد ارزیابی فنی و مالی (RFP) بین مشاورین منتخب لیست کوتاه و زمان بازگشایی پاکات متعاقبا اعلام خواهد گردید.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سامانه ستاد می باشد.
آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات https://iets.mporg.ir/ و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس نیز قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 59383-33619