عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه ( نوبت اول و دوم )شرکت عمران شهر جدید رامشار
آگهی در محدوده شهر جدید تیس
عنوان روزنامه روزنامه اطلاعات- روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/05/14 , 1398/05/13
آخرین مهلت 1398/05/28
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرح پروژه : عملیات اجرایی و آماده سازی محلهA1ومعابر محیطی آن در شهر جدید تیس واقع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک
سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir و مهلت دریافت استاد از سامانه مذکور تاروز دوشنبه تاریخ1398/05/28( حداکثر تا ساعت ۱۶) میسر خواهد بود.
ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نامه در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : ۴۱۹۳۴