عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی به شماره 4-4-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 97/04/3
آخرین مهلت 97/05/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیات مدیره نسبت به انتخاب موسسه های مجاز جهت خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از اراضی و اموال شرکت عمران شهرجدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه 237ر388ر734ر21 ریال به حروف بیست و یک میلیارد و هفتصد و سی و چهار میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و سی و هفت ریال براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/04/30لغایت 97/05/10 درساعات اداری به اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به نشانی فاز 2، محله 4، انتهای بلوار انقلاب اسلامی، خیابان نیایش، خیابان شهید مسیح صلاحی، با ارائه درخواست کتبی ،کپی کارت ملی ، جهت دریافت اسناد اقدام نمایند . آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادات قیمت تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/05/20، دفتر معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادها ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 97/05/21در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال است.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا)بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهرجدید هشتگرد به مبلغ 412ر719ر086ر1 ریال واریز و ارائه شود .
– شرایط پرداخت بصورت نقدی از محل منابع داخلی شرکت می باشد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) در دسترس می باشد.