عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی در شهر جدید هشتگرد 5-4-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه رسالت
تاریخ انتشار  
آخرین مهلت 97/04/26
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد نسبت به انتخاب موسسه حقوقی ذیصلاح جهت انتخاب مشاور حقوقی از طریق برگزاری فراخوان عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
موضوع فراخوان: برگزاری فراخوان عمومی دو مرحله ای جهت انتخاب مشاور حقوقی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
مشاور: موسسه حقوقی ذیصلاح
مبلغ برآورد اولیه : سالیانه 000ر000ر000ر3 ریال (سه میلیارد ریال)
تحویل اسناد فراخوان: از موسسات حقوقی متقاضی دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/4/12 لغایت 97/04/26درساعات اداری به اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به نشانی فاز 2، محله 4، انتهای بلوار انقلاب اسلامی، خیابان نیایش، خیابان شهید مسیح صلاحی، با ارائه درخواست کتبی ،کپی کارت ملی ، ارائه رتبه معتبر ، جهت دریافت اسناد اقدام نمایند . آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادات قیمت تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/5/6 ، دفتر معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادهای ارزیابی کیفی ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 97/5/7 و پیشنهادات مالی در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 8/5/97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال است.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906474199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به مبلغ 000ر000ر150 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود .
– شرایط پرداخت بصورت نقدی می باشد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 59383-33619
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906474199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به مبلغ 000ر000ر150 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود .