عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای در شهر جدید هشتگرد 18-9-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، رسالت
تاریخ انتشار 5-10-97
آخرین مهلت 16-10-97
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

 توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت بهسازی و رفع نواقص ناشی از بهره برداری معابر فازهای 4 و 7 مسکن مهر شهر جدید هشتگرد اقدام نماید.
موضوع فراخوان: فراخوان عمومی دومرحله ای جهت بهسازی و رفع نواقص ناشی از بهره برداری معابر فازهای 4 و 7 مسکن مهر شهر جدید هشتگرد
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
پیمانکار: دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 5 راه و ترابری و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
مبلغ برآورد اولیه : 880ر722ر782ر49 ریال (چهل و نه میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار و هشتصد و هشتاد ریال) بر اساس فهارس بهای سال 97
مدت زمان اجرای کار: 18 ماه
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 5/10/97 لغایت 16/10/97 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ با شماره ۲۰۰۹۷۱۲۹۰۰۰۰۰۲۱ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 29/10/97 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 30/10/97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد مالی به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال ( پانصد هزار ریال ) و قابل پرداخت از طریق سامانه می باشد.
– نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش واریز نقدی یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به مبلغ 144ر136ر489ر2 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه و حداکثر تا یک بار قابل تمدید می باشد. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 29/10/97 به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
– شرایط پرداخت بصورت 50% نقد و 50% تهاتر از محل منابع داخلی شرکت و بصورت عمرانی می باشد.
– قرارداد بر اساس بخشنامه 4311 منعقد خواهد شد.دارای تعدیل و فاقد پیش پرداخت می باشد.
آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات https://www.iets.mporg.ir قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش واریز نقدی یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به مبلغ 144ر136ر489ر2 ریال به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود