عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بهمن ماه 97 (نوبت اول)
آگهی در محدوده شهر جدید سهند
عنوان روزنامه روزنامه  – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/11/17
آخرین مهلت 1397/12/5
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی