عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه شرکت عمران شهر جدید رامشار
آگهی در محدوده شهر جدید رامشار
عنوان روزنامه روزنامه ایران - روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار -
آخرین مهلت -
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای( به شماره فراخوان 2000003894000002در سامانه ستاد ایران )

براساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه ایی به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار میگردد:

1-دستگاه مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید رامشار
2-شرح پروژه : انجام امور مربوط به حفاظت و نگهبانی از مجموعه  اراضی و املاک شهرجدید رامشار
3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور از  تاریخ 1400/02/21 تا تاریخ 1400/03/01 ساعت 16 میسر خواهد بود. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934-021
4- محل تحویل پاکات شرکت در مناقصه (صرفاً پاکت الف) : استان سیستان  بلوچستان زاهدان – خیابان جام جم بالاتر از صدا و سیما پلاک 29 دفتر شرکت عمران شهر جدید رامشار  - حداکثر تا ساعت 09 صبح مورخ1400/03/17 و تاریخ برگزاری جلسه مناقصه ساعت 10 صبح همان روز در سالن جلسات این شرکت به آدرس فوق می باشد. بدیهی است سایر اسناد صرفا از طریق سامانه ستادایران مطابق برنامه زمانبندی فوق ملاک عمل خواهد بود. مدت اعتبار پیشنهادات 170 روز از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.
5- برآورد : 26/886/794/496 ریال ( بیست و شش میلیاردو هشتصدوهشتادو شش میلیون هفتصدو نودو چهار هزارو چهارصدو نودو شش ریال)

(نحوه پرداخت  به صورت  نقد )

6- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار 1/344/339/725 ریال ( یک میلیارد و سیصدو چهل و چهار میلیون وسیصدو سی نه هزار و هفتصدو بیست و پنج ریال )

نوع تضمین :

الف) ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به حساب تمرکز  وجوه سپرده به شماره   4001120406377132 نزدبانک  مرکزی  به نام شرکت عمران شهر جدید رامشار.( شماره شبا IR320100004001120406377132 )

پ) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید.

ج)وثیقه ملکی معادل هشتادو پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

7- دستگاه نظارت: شرکت عمران شهر جدید رامشار

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.