عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه شرکت عمران شهر جدید رامشار
آگهی در محدوده شهر جدید رامشار
عنوان روزنامه روزنامه ایران - روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار -
آخرین مهلت -
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی مناقصه دو مرحله ای (به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳۸۹۴۰۰۰۰۰۴ در سامانه ستاد ایران)
موضوع مناقصه:عملیات اجرایی و آماده سازی محله A1 و معابر پیرامونی آن در شهر جدید تیس واقع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک
سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ذیل میسر خواهد بود:
http//:www.setadiran.ir