عنوان مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 3-3-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه شرق
تاریخ انتشار  
آخرین مهلت 97/4/26
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به نگهداری فضاهای سبز اختصاصی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد با مبلغ برآورد اولیه سالیانه 792ر171ر956ر4ریال به حروف چهار میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و نود و دو ریال بصورت نقدی بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه متقاضیان دارای گواهینامه صلاحیت خدمات نگهداری فضاهای سبز دعوت به عمل می آید با مراجعه به اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر 65 محور تهران – قزوین، شهر جدید هشتگرد، فاز2، محله 4، خیابان نیایش، خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49 کد پستی 59383-33619 در ساعات اداری از مورخ 97/4/12 لغایت 97/4/26در مقابل ارائه درخواست کتبی، فیش 000ر500 ریال واریزی برای فروش اسناد ، کپی کارت ملی جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادات قیمت تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/5/6 دفتر معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران و بازگشایی پاکت پیشنهادی ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 97/5/7 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 590ر808ر247 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 59383-33619
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 590ر808ر247 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود.