عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1398/11/02
آخرین مهلت 1398/11/12
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد اجرای روشنائی بلواربهار دوم شهرجدید مجلسی بصورت 50 درصد تهاتربا شرایط زیرو براساس فهرست بهای ابنیه وتاسیسات برقی- مکانیکی سال 1398 و اسناد و مدارک پیوست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) setadiran.ir، بصورت استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید .بدین وسیله از جنابعالی دعـــوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید

بسمه تعالی
(( استعلام ))

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد اجرای روشنائی بلواربهار دوم شهرجدید مجلسی بصورت 50 درصد تهاتربا شرایط زیرو براساس فهرست بهای ابنیه وتاسیسات برقی- مکانیکی سال 1398 و اسناد و مدارک پیوست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) setadiran.ir، بصورت استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید .بدین وسیله از جنابعالی دعـــوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید:

1-موضوع: اجرای روشنائی بلواربهار دوم شهرجدید مجلسی بصورت 50درصد تهاتر به شرح مندرج دراسناد:
تبصره: اعتبار پروژه ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت عمران شهرجدید مجلسی بوده وکارفرما می تواند درصورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار درقالب اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

2- مبلغ برآورد اولیه: حدود000ر000ر577ر2 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه وتاسیسات برقی- مکانیکی سال 1398 می باشد.
3- محل اجرا: کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی – بلواربهار دوم
4 – مدت اجراء: از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه می باشد.
5- شرایط استعلام:
الف) با توجه به تهاتری بودن این استعلام، جهت انجام تهاتر پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار(برنده استعلام ) به کارفرما ، از خالص مطالبات قطعی شده هر صورت وضعیت 50 % بلوکه می گردد تا پس از رسیدن مبلغ بلوکه شده به مبلغ مورد تهاتر، زمین یا واحد ساخته شده به قیمت کارشناسی روزجهت تهاتر واگذار گردد.
ب) مورد تهاتر پس از واگذاری وتحویل به پیمانکاربا حفظ شرایط کاربری ومطابق شرایط شرکت عمران مجلسی قابل واگذاری (فروش) به غیر می باشد.
ج) در صورت فسخ یا خاتمه پیمان ( ماده 46 یا 48 شرایط عمومی پیمان) پیمانکار اختیار تصمیم گیری در خصوص زمین یا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شرکت عمران مجلسی واگذار می نماید.
د) در صورت درخواست پیمانکار و تایید کارفرما، پیمانکار می تواند به جای کل مطالبات قطعی شده صورت وضعیتها،معادل آن زمین یا واحد ساخته شده تحویل گیرد

6- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 10/11/98 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
7- کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون در روز شنبه مورخ 12/11/98 راس ساعت10 صبح در محل شرکت باز خواهد شد ، ورود کلیه پیشنهاددهندگان آزاد است .

8-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
9- کلیه مدارک پیوست استعلام باید به امضاء مجاز شرکت رسیده و ممهور به مهر باشد
10- دریافت اسنادوارسال قیمت پیشنهادی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد انجام می گردد.

11- نظارت بر اجرای کار،توسط دستگاه نظارت کارفرما وامور برق شهرستان مبارکه انجام می گیرد، لذا پیمانکار موظف به انجام کار طبق ضوابط و دستورالعملهای فنی وامور برق مبارکه بوده به نحوی که قابل تحویل به شرکت برق باشد.

12- به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه مابه التفاوت حمل و هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت و حجم کل قرارداد تا 25% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
13- کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار بوده وپیمانکار موظف است نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید .

14- درصورت تاخیردراجرای عملیات، خسارات مربوطه محاسبه واز مطالبات پیمانکارکسرمی گردد .
15- تهیه و حمل مصالح مورد نیاز تا پای کاربرعهده پیمانکارمی باشد.بابت حمل مصالح پرداخت اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد و پیمانکار موظف است قبل از اجرای کار کیفیت مصالح مصرفی را به تائید دستگاه نظارت برساند.

16- پیمانکار ملزم به تهیه قطعات، لوازم ومصالح استاندارد مورد تایید شرکت عمران بوده و همچنین تغییر در محل تامین منابع و مصالح به واسطه تغییر در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز می باشد.

17- شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر قرارداد مورد نظرحاکم خواهدبود .
18- عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی قابل پرداخت خواهد بود .

19- مدارک پیوست شامل برگ پیشنهاد قیمت، برآورد ، نقشه ومشخصات فنی می باشد.

شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل