عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1398/05/12
آخرین مهلت 1398/06/27
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر پروژه اجرای عملیات خاکی و احداث ابنیه فنی قطعه اول قطار حومه ای شهر جدیدمجلسی – بهارستان (کیلومتر 000+0 الی 000+10)را از طریق مناقصه بصورت یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 و براساس آیین نامه اجرایی بندج ماده 12قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/7/1385 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.

بسمه تعالی
دستورالعمل شرکت در مناقصه

شرکت/…..

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر پروژه اجرای عملیات خاکی و احداث ابنیه فنی قطعه اول قطار حومه ای شهر جدیدمجلسی – بهارستان (کیلومتر 000+0 الی 000+10)را از طریق مناقصه بصورت یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 و براساس آیین نامه اجرایی بندج ماده 12قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/7/1385 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.

1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات خاکی و احداث ابنیه فنی قطعه اول قطار حومه ای شهر جدیدمجلسی – بهارستان (کیلومتر 000+0 الی 000+10)

2- مبلغ برآورد کار و محل تامین اعتبار : 185،389،803،199 ریال بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال 1398 می باشد ضمنا” شاخص مبنای تعدیل یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار درآن واقع شده است خواهد بود. اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمرانی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده در شهر جدید می باشد.
3- مدت انجام کار و دوره تضمین : مدت انجام کار 18 ماه شمسی و دوره تضمین 36 ماه شمسی خواهد بود.
4- کارفرما : شرکت عمران شهر جدید مجلسی
5- دستگاه نظارت / مشاور طرح : شرکت عمران شهر جدید مجلسی/ مهندسان مشاور طرح آفرینان پارس
6- دستگاه مناقصه گزار و نشانی آن : اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه ، بروجن – شهر جدید مجلسی – بلوار ارم – شرکت عمران شهر جدید مجلسی

7- نحوه دریافت و ارسال پاکات: کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل ثبت آگهی ،دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادقیمت بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام گردیده وبازگشائی پاکات نیز از طریق سامانه مذکورانجام خواهد گردید.

8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :
به استناد مصوبه شماره 123402/ت/50659 مورخ 22/09/94ﻫ هیات محترم وزیران به مبلغ پنج میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون ریال ( 000`000`965`5) می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما باشد در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

توضیح : از قرار دادن وجه نقد یا چک در پاکت خودداری شود، چک مسافرتی یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد .
مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق نمونه یک بخشنامه شماره 123402/ت/50659 مورخ 22/09/94ﻫ هیئت محترم وزیران باشد.
با توجه به اینکه مناقصه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار می گردد، مناقصه گران موظفند ضمن ارسال الکترونیکی پاکات مناقصه درسامانه ستاد ، پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه رانیز بصورت فیزیکی به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی ارسال نمایند.

9- دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه مورخ 12/05/1398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت می باشد.
10- توضیح : چنانچه پس از تحویل گرفتن اسناد مناقصه مایل به شرکت در آن نمی باشید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ 26/05/98 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید.
11- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : حداکثر تاساعت 14روز یکشنبه مورخ 27/06/98 می باشد.
12- تسلیم اسناد مناقصه : تسلیم اسناد فراخوان مناقصه ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی http://www.setadiran.ir می باشد.
13- زبان پیشنهاد : پیشنهاد، مکاتبات و مدارک مربوط به آن، باید به زبان فارسی تهیه شود.
14- واحد پول پیشنهاد : نحوه قیمت¬گذاری مصالح، خدمات و تجهیزات پیشنهادی باید براساس ریال (واحد پول رسمی و رایج کشور جمهوری اسلامی ایران) قیمت¬گذاری شود.
15- اعتبار پیشنهاد : پیشنهادها باید تا سه ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
16- حق بررسی : مناقصه¬گزار این حق را برای خود محفوظ می¬دارد که قبل از انتخاب مناقصه¬گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه¬گر را بررسی کند و مناقصه¬گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی را از سوی مناقصه¬گزار، می¬پذیرد.

17- ظرفیت ارجاع کار : در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد شما تجاوز می نماید مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اطلاع دهید . مشارکت شما در این مناقصه موکول به تائید دفتر مزبور می¬باشد. در صورتیکه مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و از فهرست پیمانکاران این کارفرما حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید. همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 110404/20 مورخ 25/11/90 در این خصوص الزامی است.
18- تخصص لازم جهت شرکت در مناقصه : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 3 از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته راه و ترابری

19- تعداد شرکت کنندگان حائز دریافت امتیاز ارزیابی جهت شرکت درمناقصه ، حداقل پنج مناقصه¬گر صلاحیت دار می¬باشد در غیر این صورت مناقصه تجدید می¬گردد.
20- تمام اسناد و مدارک مناقصه از جمله این دعوتنامه و ضمائم آن ممهور به مهر و امضا تعهد آور نموده و در پاکت (ب) قرار داده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمائید.
21- تکمیل کلیه فرم¬های ضمیمه اسناد بالاخص فرم خود اظهاری الزامی است.

22- تاریخ بازگشائی پاکت¬ها : پیشنهادات واصله از طریق سامانه ستاد (پاکات الف و ب) راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 28/06/98 در کمیسیون مناقصه باز گردیده و پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران پیشنهاد قیمت (پاکات ج ) بازگشایی می گردد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه کتبی از شرکت در جلسه افتتاح پیشنهاد ها آزاد است.
23- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق ماده 56 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار با آنها با آنان رفتار خواهد شد.
24- رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف بر اساس ضوابط مربوط رفتار شود.

25- پیشنهاد قیمت :
25-1- پیشنهاد قیمت بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1398 با لحاظ نمودن کلیه ضرائب پیش بینی شده می باشد.
25-2- شاخص مبنای تعدیل بر اساس دستورالعمل شماره 173073/101 مورخ 15/9/82 سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور با استفاده از بند 2-1- 5 پیوست بخشنامه ، شاخص مبنای تعدیل یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در ان واقع شده است خواهد بود
25-3- به استناد بخشنامه شماره 1232579/96مورخ 31/3/96سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی ارائه تجزیه بها (آنالیز بها) همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران الزامی است و بایستی پس از مهر و امضا به انضمام برگ پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) قرار گیرد. پیشنهاد های فاقد تجزیه بها مردود خواهد بود.
25-4- پیمانکاران می بایست، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار، جدول¬های مربوطه را تکمیل و پس از مهر و امضاء همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) بارگذاری و از طریق سامانه ستاد تسلیم دستگاه اجرایی می کنند.

26- مبلغ ضمانت اجرای تعهدات مطابق با مصوبه شماره 123402/ت/50659 ﻫ مورخ 27/09/94 هیئت محترم وزیران برابر پنج درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که می بایستی برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت ارائه آن به کارفرما اقدام نماید.
27- این پیمان مشمول پیش پرداخت نمی باشد.

28- پیشنهاد دهنده بایستی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوبه دی ماه 1337 نباشد.
29- پیشنهاد دهنده بایستی ضمن بازدید از پروژه وضعیت اقلیمی، جغرافیائی، اقتصادی منطقه، شرایط جوی … و جمیع جهات را بررسی و قیمت پیشنهادی را بر اساس موارد یاد شده ارائه نماید، همچنین شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه، اطلاعات لازم راجع به محل کار، امکانات محل و هر عامل دیگری را که می تواند در اجرای کار موثر باشد کسب نمایند.
30- پیش بینی هر گونه ضرائب در قیمت پیشنهادی همانند صعوبت و … که در فهرست بهاء و بخشنامه¬های مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری لحاظ نشده مردود خواهد بود.

31- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

32- پیشنهاد دهندگان باید به مقررات مربوط به قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنائی کامل داشته باشند و آنها را رعایت نمایند . پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایرکسور قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر مالیات و سایر کسور قانونی متعلقه تکلیفی از مطالبات پیمانکار توسط کارفرما است و بسته به مورد به حساب مراجع مربوطه واریز و یا نزد خود نگهداری نماید.
33- چنانچه کارفرما به هر علت از اجرای طرح و امضاء پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد ضمانت نامه برنده مناقصه مسترد خواهد شد و در این صورت برنده مناقصه حق هیچ گونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت. کارفرما ظرف شش ماه تصمیم خود را در مورد واگذاری قرارداد اعلام خواهد نمود.
34- چنانچه برنده مناقصه در مدت مقرری که کارفرما جهت انعقاد پیمان تعیین نموده حضور نیابد و یا هنگامی که دستور شروع کار را دریافت می نماید کار را شروع نکند کارفرما حق خواهد داشت ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکار را به نفع خود ضبط نموده و نام وی را از لیست پیمانکاران خود حذف نماید .
35- برنده مناقصه در مورد بیمه کارهای موضوع پیمان متعهد است نسبت به بیمه موضوع پیمان طبق مفاد پیمان اقدام نموده و هزینه مربوط به بیمه را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید .
36- کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید.

37- پیشنهاد دهنده با اطلاع کامل از نقشه و مشخصات برآورد کار ، قیمت پیشنهادی خود را ارائه نموده وپس از انعقاد قرارداد حق هیچگونه ادعائی جزء مفاد پیمان را نخواهد داشت .

38- هر یک از اقلام کار که واحد بهای مربوط به آن در صورت مقادیر از طرف پیشنهاد دهنده وارد نشده باشد چنین تعبیر میشود که از نظر پیشنهاد دهنده آن بهای واحد جزء واحدهای دیگر محاسبه و منظور و درارائه قیمت لحاظ شده است و در این رابطه پیشنهاددهنده حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت.
39- پیشنهاد دهنده باید برنامه زمانبندی اجرای کارهای موضوع پیمان را بطوریکه زمان لازم برای شروع و خاتمه هر قسمت از کار بطور مفهوم و روشن در آن پیش بینی شده باشد ضمیمه پیشنهاد خود نماید . برنامه زمانبندی اجرائی فوق تابع شرایط مذکور در شرایط عمومی یا خصوصی (در صورت وجود) پیمان خواهد بود .
40- پیشنهاد دهندگان متعهد میگردند در صورتیکه بعنوان برنده مناقصه انتخاب و پیمان با ایشان منعقد گردد، کارهای موضوع این مناقصه و پیمان حاصل از آن را به ترتیبی که در سند پیمان و سایر اسناد و مدارک و ضمائم
پیوست پیش بینی گردیده و نیز در مدت تعیین شده بدون عیب و نقص انجام و تحویل دهند . زمان شروع پروژه تاریخ صورتجلسه تحویل زمین می باشد.
41 – پیشنهاد دهنده می بایست هزینه کلیه مصالح و ماشین آلات و وسایل و نیروی کاری را که بموجب این پیمان بایستی توسط و به هزینه او تهیه و تامین گردد در قیمتها و نرخهای عملیات اجرائی ملحوظ و به کارفرما تسلیم نماید.
42- در صورتیکه برنده مناقصه در مدتی که کارفرما جهت تحویل تضمین حسن انجام تعهدات و یا امضاء پیمان تعیین خواهد کرد اقدام به تهیه و تحویل تضمین حسن انجام تعهدات و یا امضاء پیمان ننماید در این صورت وجه تضمین به نفع کارفرما وبدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط خواهد شد . در چنین موردی کارفرما نفر دوم را بعنوان برنده اعلام میکند و در صورتیکه نفر دوم نیز بشرح مذکور به موقع تضمین حسن انجام تعهدات تسلیم ننموده و حاضر به انعقاد پیمان یا امضاء قولنامه نشود تضمین شرکت در مناقصه او نیز ضبط خواهد شد و علاوه بر ضبط تضمینهای شرکت در مناقصه، کارفرما میتواند اسامی پیشنهاد دهندگان را موقتاً و یا بصورت دائم از لیست پیمانکاران ذیصلاح شرکت حذف نماید تشخیص کارفرما در مورد ضبط تضمین های شرکت در مناقصه و یا حذف از لیست پیمانکاران قطعی خواهد بود.

43- ضمانتنامه های شرکت درمناقصه نفر اول و دوم برندگان مناقصه تا انعقاد پیمان نگهداری شده و سپرده یا ضمانتنامه بقیه شرکت کنندگان پس از تعیین نفرات اول و دوم آزاد خواهد شد.

44- چنانچه پیشنهاد دهنده در تعیین نرخ کل پیشنهادی خود دچار اشتباهی به ضرر خود شده باشد کارفرما خود را ملزم به پرداخت هیچگونه وجهی نمیداند و در هر صورت اساس پرداخت، همان مبلغ کل نرخ پیشنهادی خواهد بود که از طرف کارفرما قطعی میشود مگر اینکه کارفرما دستور انجام کارهای اضافی یا حذف قسمتی از کار را صادر نماید که در این صورت طبق شرایط پیمان قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی بر مبنای شرایط پیمان محاسبه و بر حسب مورد به مبلغ پیمان اضافه یا از آن کسر خواهد شد.

45- پیشنهاد دهنده اعلام و تائید مینماید که:
– کلیه اسناد، مدارک و ضمائم مندرج در پیمان و سند پیمان و شرایط مناقصه را که با انجام کار موضوع سند پیمان ارتباط دارد مطالعه نموده و از مفاد آنها کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

– نسبت به امکان تامین کارکنان ساده و متخصص به تعداد کافی و تهیه مصالح، قطعات و لوازم مورد لزوم (در پای کار) در حدود مشخصات از محل یا نقاط دیگر اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه های مربوط را در محاسبات خود برای مدت اجرای پیمان از هر جهت منظور کرده است.
– آب و هوا، نزولات جوی، موقعیت جغرافیائی و شرایط اقلیمی محل کار و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها در نظر گرفته است.
– هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیاتها و عوارض متعلقه به طرح عمرانی در رابطه با این مناقصه را در پیشنهاد خود منظور نموده است.
– در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً درخواست اضافه پرداختی نخواهند داشت . بطور خلاصه پیشنهاددهندگان تائید مینمایند که هنگام تسلیم پیشنهاد خود، مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی برای آنها باقی نمانده است.

46- کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد که به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضای پیمان با کمترین پیشنهاددهنده نرخ را ندارد.
47- حداقل امتیاز لازم در ارزیابی کیفی 65 امتیاز می باشد.

48- معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها به شرح زیر است :

ردیف معیارهای ارزیابی کیفی وزن معیار (ai)
1 تجربه ( سابقه اجرایی ) پیمانکار در رشته و زمینه کار در 5 سال اخیر 30
2 داشتن تجهیزات وماشین الات آماده بکار و یا در دسترس 20
3 قدرت مالی وپشتیانی 20
4 کفایت کادرفنی وعناصرکلیدی ازنظردانش وتجربه 15
5 بومی بودن پیمانکاروداشتن تجربه درمحل اجرای پروژه 5
6 مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار 5
7 حسن سابقه درکارهای قبلی 5

امتیاز کل یا میانگین وزنی
امتیاز هر معیار (بین صفر تا صد) bi

1- شرح امتیاز تجربه ( سابقه اجرایی ) پیمانکار در رشته و زمینه کار در 5 سال اخیر
شرح امتیاز
هر پروژه مشابه ریلی)زیر سازی( با مبلغ بیش از 200 میلیارد ریال
)کسر هر 10 میلیارد ریال 5 امتیاز کسر میگردد(
) به ازای هر پروژه 50 امتیاز، حداکثر 1 پروژه ( 40
هر پروژه راهسازی و ابنیه فنی با مبلغ بیش از100 میلیارد ریال
)کسر هر 100 میلیارد ریال 5 امتیاز کسر میگردد(
) به ازای هر پروژه 25 امتیاز، حداکثر 2 پروژه ( 50
هر پروژه راهسازی و ابنیه فنی با مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال ) به ازای هر پروژه 5 امتیاز، حداکثر2 پروژه ( 10
جمع 100
توضیح: ارائه موافقتنامه و صورتجلسه تحویل موقت الزامیست.

2- شرح امتیاز تجهیزات و ماشین آلات
شرح امتیاز هر ماشین تعداد ماشین امتیاز
تجهیزات کامل سنگ شکن و ماسه ساز 10 1 10
مرکز تهیه بتن 10 1 10
بلدوزر 3 2 6
لودر 3 3 9
گریدر 3 3 9
کامیون – کمپرسی 1 10 10
بیل مکانیکی 4 3 12
تراک میکسر 2 4 8
کامیون آبپاش 2 3 6
غلتک ویبره خودرو 2 6 12
جرثقیل 20 تنی به بالا 3 2 6
اتومبیل سواری 0.5 4 2
جمع 100
توضیح: ارائه اسناد مالکیت الزامیست.

3- شرح امتیاز قدرت مالی و پشتیانی
شرح امتیاز
پرداخت مالیات متوسط سالانه بیش از 4 میلیارد ریال (در سه سال گذشته)یا تایید اعتبار پیمانکار نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر به مبلغ 200 میلیارد ریال
100
پرداخت مالیات متوسط سالانه بیش از3 میلیارد ریال (در سه سال گذشته)یا تایید اعتبار پیمانکار نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر به مبلغ 150 میلیارد ریال
75
پرداخت مالیات متوسط سالانه بیش از 2 میلیارد ریال (در سه سال گذشته)یا تایید اعتبار پیمانکار نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر به مبلغ 100 میلیارد ریال
50
پرداخت مالیات متوسط سالانه بیش از 1 میلیارد ریال (در سه سال گذشته)یا تایید اعتبار پیمانکار نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر به مبلغ 50 میلیارد ریال
25
جمع –
توضیح : مبنای امتیاز بر اساس میانگین پرداخت مالیات در سه سال گذشته و مستندات حسابرسی شده میباشد. ) قسمتهای مهم و شاخص مستندات با ماژیک رنگی مشخص گردد(

4- شرح امتیاز کفایت کادرفنی و عناصرکلیدی از نظر دانش و تجربه
شرح امتیاز
فوق لیسانس بالای 10 سال – حداکثر 1 نفر 12
لیسانس بالای 15 سال – حداکثر 2 نفر 18
لیسانس بالای 10 سال – حداکثر 3 نفر 18
لیسانس تا 10سال – حداکثر 3 نفر 18
فوق دیپلم بالای 15 سال – حداکثر 2 نفر 10
فوق دیپلم بالای 7 سال – حداکثر 2 نفر 6
نقشه بردار بالای 15 سال- حداکثر 2 نفر 12
نقشه بردار زیر 15 سال- حداکثر 2 نفر 6
جمع 100
توضیح : ارائه لیست بیمه کادر فنی و عناصر کلیدی الزامیست.

5- شرح امتیاز بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه درمحل اجرای پروژه
شرح امتیاز
بومی با کار محلی 100
غیر بومی با کار محلی 70
بومی بدون کار محلی 40
جمع –
توضیح : منظور از پیمانکار بومی پیمانکاری است که دفتر مرکزی آن در استان اصفهان واقع باشد.
منظور از کار محلی کاریست که در استان اصفهان اجرا شده باشد.

6- شرح امتیاز مدیریت کارآمدوسیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار
شرح امتیاز
استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001)) ورژن 2015 30
ارائه برنامه زمان بندی 30
ارائه ساختار سازمانی 20
عضویت در انجمن های علمی و تخصصی و صنفی (هر عضویت 5 امتیاز) 20
جمع 100

7- شرح امتیاز صلاحیت و حسن سابقه درکارهای قبلی
شرح امتیاز
صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پایه یک (به تناسب پایه 10 امتیاز کاهش می یابد) 50
دارا بودن گواهینامه HSE 25
رضایت نامه و تقدیر نامه (هرمورد 5 امتیاز) 25
جمع 100

نحوه ارائه مدارک ارزیابی:
تمامی اسناد و مدارک بایستی صحیح و کامل بوده و به صورت مجلد در یک زونکن و به ترتیب خواسته شده با
مقسم های رنگی تفکیک شده و نوع مدارک روی مقسم ها نوشته شده باشد )قسمتهای مهم و شاخص مستندات با ماژیک رنگی مشخص گردد(
تمامی مدارک بایستی توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شده و در پاکت سر بسته در موعد مقرر تحویل داده شود.

49- مدارک مناقصه پس از تکمیل توسط پیشنهاد دهنده باید در سه پوشه “الف” و”ب” و”ج”از طریق سامانه ستاد بشرح ذیل تسلیم گردد .

پاکت “الف”
پاکت” الف” ، شامل موارد ذیل می باشد:
– ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق بند 8 فوق‌الذکر
مناقصه گران موظفند ضمن ارسال الکترونیکی پاکت الف ، اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه رانیز بصورت فیزیکی به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت “ب”
پاکت “ب” شامل:
– نسخه کامل اسناد مناقصه به استثنای برگ پیشنهاد مناقصه و سایر مدارک مربوط به پیشنهاد مالی با مهر و امضا مجاز مناقصه گر *
– کلیه نقشه هاو مدارک فنی ممهور به مهر و امضا شرکت *
– کلیه مدارک ومستندات خواسته شده در بند 48 فوق الذکر به همراه مدارک مستدل مربوطه بایستی به صورت مجلد در یک زونکن و به ترتیب خواسته شده با مقسم های رنگی تفکیک شده و نوع مدارک روی مقسم ها نوشته شده و در پاکت “ب” علاوه برسامانه ، بصورت فیزیکی نیز ارسال گردد. (قسمتهای مهم و شاخص مستندات با ماژیک رنگی مشخص گردد)

– تصویر برابر با اصل اساسنامه شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت (روزنامه رسمی)، گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته راه و ترابری *
– تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی *
– فرم بیمه نامه کارها *
– فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار *
– برنامه زمانبندی کار
– صورت های مالی حسابرسی شده *
– مدارک مربوط به کد اقتصادی به صورت کپی برابر اصل
– کد ملی و کدپستی (مدیرعامل) به صورت کپی برابر اصل
– تصویر گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت کپی برابر اصل
– سایر اطلاعات و مدارکی که در اسناد و مدارک مناقصه درخواست گردیده است .
تبصره: در صورت عدم ارائه هر کدام از موارد ستاره دار فوق پیشنهاد دهنده از روند مناقصه حذف و پاکت ج مربوطه باز نخواهد شد.

پاکت “ج”
پاکت “ج” شامل :

– فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل
– قیمت پیشنهادی، آنالیز بها و جداول مربوطه مطابق بند25

50- سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌باشد.