عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/19
آخرین مهلت 1399/04/30
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد خدمات خودروئی خود را با استفاده از سه دستگاه خودرو سواری پژو پارس یا سمند مدل 1394به بالا ، بشرح ذیل بصورت مقطوع و از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir و بصورت استعلام به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

  بسمه تعالی
استعلام

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد خدمات خودروئی خود را با استفاده از سه دستگاه خودرو سواری پژو پارس یا سمند مدل 1394به بالا ، بشرح ذیل بصورت مقطوع و از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir و بصورت استعلام به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بدینوسیله آن شرکت / آژانس مسافربری دعوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایند.
1- موضوع: انجام خدمات خودرویی شرکت عمران شهرجدیدمجلسی با استفاده از سه دستگاه خودروی سواری پژو پارس یا سمند مدل 1394به بالاشامل:
1-1- دو دستگاه خودروی سواری بدون راننده
1-2- یک دستگاه خودروی سواری با راننده
1-3- یک نفر راننده پایه یک اتوبوس
2- مدت اجرا: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.
3- شرایط:
1-3- خودروسواری با راننده جهت فعالیت در شعاع 45 کیلومتری از شهر جدید مجلسی بر اساس کارکرد ماهیانه پیشنهادی پیمانکار مندرج در برگ پیشنهاد قیمت می باشد.
2-3- زمان فعالیت جهت خودرو با راننده ازساعت شروع کارشرکت عمران تا پایان وقت اداری (8 ساعت) بصورت روزانه می باشد.در صورتیکه در شعاع بیش از 45 کیلومتر فعالیت خودرو انجام پذیرد مبلغ 000ر400 ریال به ازای هر سرویس اضافه می گردد.
3-3- زمان فعالیت جهت خودرو بدون راننده به صورت تمام وقت و24 ساعته می باشد.
4-3- راننده پایه یکم مطابق با شرح وظایف ارائه شده از طرف امور اداری شرکت عمران مجلسی، انجام وظیفه خواهد نمودوسرویس دهی کارکنان از اصفهان به شهر جدید مجلسی و بالعکس می باشد.
5-3- درصورت نیازبه انجام خدمات ، جهت ایاب وذهاب کارمندان خارج ازوقت اداری ، پیمانکارموظف می باشدکه خودروی سواری راطبق شرایط استعلام درمحل شرکت حاضر نماید، ساعات اضافه کاری براساس ضوابط ومقررات تاکسیرانی قابل پرداخت خواهد بود.

6-3- پیمانکار ملزم به داشتن بیمه نامه کامل ، بیمه شخص ثالث)استفاده اداری) ، بیمه بدنه و معاینه فنی خودرو بوده وکارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
7-3- در خصوص ماموریتهای خارج از شهر اصفهان براساس ضوابط ومقررات تاکسیرانی کارکرد پرداخت خواهد شد.
8-3- خودروها می بایست از لحاظ ظاهری مناسب ودارای سیستم گرمایش و سرمایش بدون عیب و نقص فنی باشند
9-3- در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
10-3- رانندگان باید از نظر خدمت وظیفه عمومی بدون مشکل بوده و صلاحیت اخلاقی ،عدم سوء پیشینه و عدم اعتیادآن مورد تائید واحد حراست شرکت عمران قرار گیرد ونیزموظف به رعایت کلیه شئونات اسلامی می باشند.
11-3- رانندگان ملزم به رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی ، قانون منع مداخله کارکنان دولت و مقررات اداری شرکت عمران شهر جدید مجلسی می باشند.
12-3- پیمانکار متعهد می گردد در صورت خرابی یا هر مشکل دیگر نسبت به بکارگیری خودروی سواری مشابه جایگزین اقدام نماید ،در غیر اینصورت کارفرما خود راسا” اقدام نموده و هزینه های مربوطه را با دو برابر افزایش از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.ضمنا” در صورتی که خودروها نیاز به تعمیرات داشته باشند کلیه هزینه های تعمیرات بعهده پیمانکار می باشد.
13-3- هزینه بنزین و روغن خودروهای بدون راننده به عهده کارفرما می باشد و در خصوص خودروی با راننده سایر هزینه ها اعم از بنزین، سوخت و… بعده پیمانکار می باشد.
14-3- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده و پیشنهاد دهنده موظف است تا میزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
15-3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد تا ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخ10/6/99 می باشد.
16-3- کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون در روزسه شنبه مورخ 11/6/99 راس ساعت10 صبح در محل شرکت باز خواهد شد ، ورود کلیه پیشنهاد دهندگان آزاد است.

17-3-کلیه مدارک پیوست استعلام باید به امضاء مجاز شرکت برسد و ممهور به مهر پیمانکار باشد.
18-3- پیمانکارباید پروانه اشتغال بکار ونیزمجوزات مربوط به امورات تاکسیرانی رادارا بوده و همراه با پاکت پیشنهادی خود ارائه نماید.
19-3- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد استعلام و اعلام پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) اقدام نمایند.
20-3- به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تسلیم و یا بصورت مشروط، مخدوش یا مبهم . …. باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
21-3- برنده استعلام موظف است معادل کل مبلغ قرارداد چک تضمینی به عنوان ضمانت انجام تعهدات نزد شرکت به ودیعه گذارد.
22-3- نظارت برسرویس ها به عهده امور اداری شرکت عمران می باشد و ساعات حرکت ورفت و برگشت خودرو و انجام وظایف روزانه توسط کارفرمااعلام می گردد ، همچنین کارکرد پیمانکار پس از رسیدگی امور اداری وتائید کارفرما قابل پرداخت خواهدبود.
23-3- هرگونه تغییر غیر قابل پیش بینی با توجه به موارد قانونی و با توافق طرفین اعمال خواهد گردید.

شهرام مجیدی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل

برگ پیشنهاد قیمت