تجدیدآگهی مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی)

شماره 2-10

       شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ،فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به احداث دو باب مدرسه با امکانات ساختمان اصلی ، نگهبانی ،بوفه، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، سرایداری ، محوطه سازی و دیوار پیرامونی با مشخصات جدول ذیل ، براساس         بخش نامه سرجمع ( به صورت مقطوع )در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند، و به شماره های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه سال 99 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

 

شماره سیستمی عنوان پروژه فاز تعداد کلاس نوع اسکلت /تعداد طبقه جمع کل مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 99 (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  (ریال)
2099001077000048 مدرسه شماره  9 جدید شمال فاز 6 21 بتنی4 طبقه 100.980.272.081 4.719.605.442
2099001077000049 مدرسه شماره  10 جدید شمال فاز 6 21 بتنی4 طبقه 97.758.978.ف034 4.655.179.561

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه­گران و بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد . لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق، حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه–مزایده مورخ 99/10/21 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/10/22 می باشد .

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط ، روز یکشنبه مورخ 99/10/21 تا روز شنبه مورخ 27/10/99 از سامانه مذکور می باشد .

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 99/11/14 باشد.

ت) آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به صورت لاک و مهر شده ، تا ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 99/11/14 به دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می باشد. ( در صورت عدم ارایه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج بازگشایی نمی­گردد

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 99/11/20 ساعت 12ظهر (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،  متقاضیان می توانند با تلفن  5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 238  بابت مسایل فنی با آقای مهندس قاسمی تماس حاصل نمایید .

توجه مهم : امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد پاکت های (ب) و (ج) الزامی می باشد .

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل پی دی اف مناقصه 2-10