باسمه تعالی

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شماره 1-9

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به احداث حوزه مقاومت بسیج  با مشخصات جدول ذیل ، براساس بخش نامه سرجمع ( به صورت مقطوع) در قبال 70درصد نقد و 30 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند و به شماره های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه سال 99  از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند، واگذار نماید.

شماره سیستمی

نام پروژه

فاز

عنوان

متراژ                       

مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 99 ( ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

مدت قرارداد

2099001077000044

  شمال فاز 6 احداث ساختمان دوطبقه بتنی

488 مترمربع

15.761.890.198

788.094.510

 6 ماه

احداث حوزه بسیج

اجرای محوطه سازی

2718 مترمربع

  اجرای دیوارکشی محوطه

240 مترطول

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه­گران و بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.irانجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده درجدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است.

الف) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه– مزایده مورخ 99/09/03 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/09/04  میباشد .

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط روزدوشنبه مورخ 99/09/03  تا روز یکشنبه مورخ 99/09/09 از سامانه مذکور می باشد .

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز شنبه مورخ 99/09/22  میباشد.

ت) آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به صورت لاک و مهر شده، تا ساعت 13:30 ظهر روز شنبه مورخ 99/09/22 به دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می باشد. (در صورت عدم ارایه اصل پاکت الف (تضمین) ، پاکات ب و ج بازگشایی نمی­گردد)

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 99/09/23 ساعت 14ظهر (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،  متقاضیان می توانند با تلفن  5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 238 بابت مسایل فنی با آقای مهندس قاسمی تماس حاصل نمایید .

 شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل پی دی اف