باسمه تعالی

تجدید آگهی مناقصه عمومی( همراه با ارزیابی کیفی )

شماره 5-8

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران- ساوه ،فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه نردبان هیدرولیکی آتش نشانی 56 متری نصب شده بر روی خودوری سه محور ( اسکانیا یا بنز ) ، را حسب مشخصات ذیل  به فروشنده واجدِ شرایط ، به شماره سیستمی       2099001077000042 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ، واگذار نماید:

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.irانجام خواهد شد . لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

جمع کل برآورد : 500.000.000.000 ریال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 12.700.000.000 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه–مزایده مورخ 25/08/99 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ26/08/99می باشد .

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط ، روزیکشنبه مورخ 25/08/99 تا روزشنبه مورخ01/09/99از سامانه مذکور می باشد .

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخ 17/09/99باشد.

ت) آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف( تضمین ) به صورت لاک و مهر شده ، تا ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخ 17/09/99.به دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می باشد. ( در صورت عدم ارایه اصل پاکت الف ( تضمین ) ، پاکات ب و ج بازگشایی نمی­گردد )

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها23/09/99 ساعت  10صبح ( اتاق جلسات )

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،  متقاضیان می توانند با تلفن  5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 214  بابت مسایل فنی با آقای شعبانی تماس حاصل نمایید .

 

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

دانلود فایل پی دی اف آگهی