متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد پروژه اجرای اولویت اول تکمیل بخشی از آماده‌سازی معابرشمال فاز 6 شهر جدید پرند  ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضی و مستحدثات در شهر جدید پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 24/06/94  از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 64.912.680.899 ریال (براساس فهرست بهای راه وترابری  سال 96 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 2.618.253.618ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 27/04/96  تا پایان وقت اداری 02/05/96(به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15:30 ، مورخ 16/05/96

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاریخ بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی17/05/96 ( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت، 60 امتیاز می‌باشد).

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 21/05/96 ، ساعت 10 صبح ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/2.000.000 ریال برای خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه، به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

دانلود فایل های مزایده