عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/19
آخرین مهلت 1399/04/30
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد ، پروژه عمرانی ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز لازم از طرف آن شرکت به صورت مشارکتی به مرحله اجرا گذارد.

بسمه تعالی
شناخت پروژه

شرکت / پیمانکار
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد ، پروژه عمرانی ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز لازم از طرف آن شرکت به صورت مشارکتی به مرحله اجرا گذارد.

1) موقعیت طرح :
موقعیت طرح: کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی

2) موضوع مشارکت، زیر بنای مجموعه و مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری:
مشارکت در احداث 50 واحد مسکونی ویلایی واقع در محله دانش شهرجدید مجلسی بشرح جدول زیر:

موضوع متراژتقریبی زیربنا/مساحت

      (مترمربع)

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری

توسط شریک حدود (ریال)

مبلغ کل سرمایه گذاری حدود (ریال)
50 واحد مسکونی ویلایی 5000 6/146میلیارد 8/235 میلیارد

-کلیه ارقام مندرج در جدول مذکور بصورت تقریبی می باشد.

3)شرایط مشارکت که پس از اخذ امتیاز لازم ارزیابی اعلام خواهد گردید:
الف) آورده شرکت عمران شهر جدید مجلسی(شرکت )شامل:
– هزینه زمین مسکونی بر اساس قیمت کارشناسی روز

– نظارت عالیه(1%)

ب) آورده مجری طرح (شریک):
– هزینه احداث پنجاه واحد مسکونی ویلائی به متراژ مندرج در جدول بند 2، همراه با محوطه سازی ، ایجاد فضای سبز و نور پردازی محوطه وحیاط سازی واحدهای ویلائی
– هزینه های طراحی نقشه های اجرایی ، عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه های مرتبط با نظارت نظام مهندسی، بیمه حوادث وشخص ثالث
تبصره: سایر هزینه های جنبی اعم از هزینه مشاور نظارت کارگاهی، پایان کار ، هزینه های انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز واحدهای موضوع قرارداد به نسبت سهم الشرکه بین طرفین تقسیم می گردد.

4) برنامه زمانی کلی اولیه :
زمان کلی اجرای پروژه (24) ماه خورشیدی می باشد .

5) نحوی دریافت و ارسال اسناد ارزیابی :
– متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا به آدرس این شرکت مندرج در بند 13 مراجعه نمایند.

– مدارک ومستندات خواسته شده جهت ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان بایستی به صورت مجلد در یک زونکن و به ترتیب خواسته شده با مقسم های رنگی تفکیک شده و نوع مدارک روی مقسم ها نوشته شده و در پاکت “ب” در تاریخ اعلام شده در بند 12 علاوه برسامانه ، بصورت فیزیکی نیز به این شرکت ارسال گردد. (قسمتهای مهم و شاخص مستندات با ماژیک رنگی مشخص گردد)

6) مدارک مورد نیاز :

1-6- تصویراساسنامه، آگهی تاسیس وآگهی تغییرات شرکت (برای مشارکت کنندگان وسرمایه گذاران حقوقی وشرکای حقوقی اشخاص حقیقی)
2-6- تصویر مدارک تحصیلی و کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضاء شرکت/شخص حقیقی
3-6- تصویرقراردادهای منعقده ، مفاصا حساب ، تحویل موقت یا قطعی پروژه های انجام شده در 5 سال گذشته
4-6- تصویر رضایت نامه ، تشوقی ،تقدیرنامه از کارهای انجام شده در صورت وجود
5-6- تصویر اسناد مالکیت خودروها و یا فاکتور خرید ماشین آلات و وسایل کارگاهی
6-6-تصویر مدارک دوره های سپری شده توسط اعضا شرکت و کارگران شاغل در آن درصورت وجود
7-6-تصویر سوابق پروژه های مشارکتی قبلی یا سرمایه گذاری ها
8-6- ارائه معدل مانده حساب و گردش حساب بانکی طی 5 سال گذشته که به تایید بانک مورد نظر رسیده شده باشد.

7-الزام های پیش نیاز:

صرف نظر از امتیاز کسب شده براساس معیارهای ارزیابی توان اجرای کار ، مشارکت کننده باید دارای صلاحیت ها و شرایط مشروحه ذیل باشد. عدم حصول شرایط و الزمات زیر منجر به رد شدن صلاحیت مشارکت کننده جهت شرکت در فراخوان میگردد.
1-7- عدم سوء پیشینه حرفه ای (خلع ید)
2-7- داشتن مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به کار از جمله : بیمه های تامین اجتماعی ، مالیاتها، عوارض ودیگر قوانین و مقررات
3-7- دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت کار و تائید صلاحیت اینی(HSE ) توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی باشد .
4-7- درصورتی که برای فراخوان محرز گردد اطلاعات ارائه شده توسط مشارکت کننده خلاف واقع می باشد این امر موجب به رد صلاحیت مشارکت کننده می باشد.

8- سایر الزامات ودستورالعمل ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان
1-8- به مدارک ناقص ،مبهم ناخوانا وخارج از زمان مشخص شده ترتیب اثر داده نمی شود .
2-8- با توجه به آیین نامه مستند سازی پس از تحویل پرونده ارزیابی ، برگشت و کپی برداری از مدارک و مستندات تحویلی امکان پذیر نمی باشد.
3-8- درصورتیکه احراز گردد مدارک تحویل شده جعلی و یا خلاف واقعیت بوده است ، علاوه بر عدم ارزیابی مشارکت کننده برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
4-8- ازمشارکت کنندگان محترم درخواست می شود مطالب ارسالی خود را با دقت و صداقت کامل تهیه و تکمیل نمایند.
5-8- کلیه موارد درخواست شده در اسناد ارزیابی صرفاً جهت تعیین امتیاز پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه میباشد و چیزی از تعهدات درج شده در اسناد مشارکت و یا اسناد پیمان کاسته نمی شود .
6-8-کلیه صفحات اسناد ارزیابی بایستی ممهور به مهر و امضای اشخاص تعهدآور آن شرکت باشد .
7-8- ارائه کلیه مستندات واطلاعات درخواستی جهت امتیاز دهی هر یک از معیارها از طرف مشارکت کننده یا سرمایه گذار الزامی است.
8-8- چنانچه مستندات درخواست شده در هر معیار ارائه نگردد ، بنا به تشخیص هیات ارزیابی ،‌اسناد دریافتی مردود و یا درصدی از امتیاز هر معیار داده خواهد شد .
9-8- اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات انجام شده بایستی حتماً به صورت کپی برابر با اصل ( مصدق ) باشد .
10-8- حداقل امتیاز قابل قبول برای شرکت در فراخوان کسب حداقل 60 امتیاز می باشد
11-8- رعایت کلیه موارد مندرج در اساسنامه شرکت (برای مشارکت کنندگان حقوقی )و همچنین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با برگزاری مناقصات و ثبت شرکتها در ارائه اسناد الزامی است.
12-8- مشارکت کننده باید کلیه دستورالعملها فرمها و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی توان اجرای کار را بررسی و نسبت به تکمیل ارائه کلیه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

13-8- مشارکت کننده باید درصورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد ارزیابی بصورت کتبی و در زمان مقرر با فراخوان گذار به نشانی مندرج در آگهی فراخوان مشارکت مکاتبه نماید.
14-8- کلیه هزینه های مربوط به آماده نمودن اسناد و ارائه آن به عهده مشارکت کننده است صرفه نظر از اجرا و نتیجه روند ارزیابی فراخوان گذار در هیچ زمینه ای مسئولیت پرداخت چنین هزینه های را نخواهد داشت.
15-8- کلیه مکاتبات و اسناد مربوط به ارزیابی که میان فراخوان گذارو مشارکت کننده مبادله میشود باید به زبان فارسی باشد اسناد مثبته و نوشته های چاپی که بخشی از اسناد را تشکیل میدهد در صورتی میتوان به زبان دیگری ارائه شود که ترجمه دقیقی از متون مربوطه نیز ضمیمه آن شود که در این حالت به هنگام تفسیر اسناد ترجمه متون اولویت خواهد داشت .
16-8- کلیه اوراق و اسناد ارزیابی کیفی با مهر وامضا تعهد آور شرکت وفق اساسنامه و یا آگهی آخرین تغییرات شرکت تکمیل و داخل یک پاکت لاک و مهر شده مناسب قرار گیرند .
17-8- مستندات هر معیار بایستی به تفکیک هر معیار مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار باشد
18-8- دستگاه فراخوان گذار میتواند به صلاحدید خود برای ارزشیابی دقیق تر اسناد از هریک از مشارکت کنندگان در خواست رفع ابهام را بنماید . هرنوع درخواستی برای رفع و موارد ابهام باید بصورت کتبی باشد .
19-8- اگر فراخوانگر ، اطلاعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده ارائه ننماید اسناد ارسالی وی مردود خواهد شد.
20-8-دستگاه فراخوان گذار میتواند هر سندی را که به الزامات مندرج در اسناد ارزیابی پاسخ قابل قبول نداده باشد ، مردود اعلام نماید.
تبصره : مشارکت کننده شخص حقیقی نیز می توانند متقاضی مشارکت باشند اما از آن جا که پروژه مورد مشارکت و سرمایه گذاری مجموعهای از موضوعات فنی و اجرایی می باشد لذا میبایست در این بخش شریک با ارائه سند رسمی برای مشارکت یا سرمایه گذاری بر حسب ضرورت شریک مناسب صلاحیت دار معرفی نماید.
در این دستورالعمل هرگاه اطلاعات یا اسنادی از مشارکت کتتده خواسته شده منظور شخص است که مسئولیت کار را به عهده خواهد گرفت لذا شخص حقیقی در صورت داشتن شریک حقوقی که در بررسی اسناد می تواند امتیاز کسب نماید علاوه بر اطلاعات خود اطلاعات شریک یا شرکای خود را با ارائه اسناد معتبر شراکت می بایست ارائه نماید.

9-اصلاح اسناد ارزیابی

1-9- فراخوان گزار میتواند در هر زمان پیش از آخرین مهلت ارائه اسناد توسط فراخوان گر با صدور الحاقیه اسناد ارزیابی را اصلاح نماید.
2-9- هر الحاقیه ای که صادر شود بخشی از اسناد ارزیابی تلقی خواهد شد که از طریق سایت شرکت بصورت ضمیمه اسناد فراخوان اعلام خواهد شد علاوه برآن درصورت تماس تلفنی مشارکت کنندگان با فراخوان گذار نیز اطلاع رسانی میشود

3-9- فراخوان گذار میتواند به صلاحدید خود آخرین مهلت ارسال اسناد مشارکت کنندگان را تمدید نماید تا مشارکت کنندگان به هنگام آماده نمودن پیشنهادهای خود زمان کافی برای در نظر گرفتن الحاقیه داشته باشند.
4-9- فراخوان گذار به هر درخواستی برای رفع ابهام اسناد بصورت کتبی پاسخ خواهد داد مشروط براینکه چنین درخواستی حداکثر یک هفته قبل از آخرین مهلت تحویل اسناد تسلیم شده باشد.

10) مشاور/دستگاه نظارت:
دفتر فنی اجرائی شرکت عمران مجلسی

11) نظارت عالیه :
دفتر فنی اجرائی شرکت عمران مجلسی

12)آخرین مهلت ارائه مستندات و نشانی تسلیم اسناد :
1-12- زمان تسلیم اسناد تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ، حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 19/8/99 می باشد .
2-12- محل تسلیم اسناد تکیمل شده استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ، علاوه بر سامانه ستاد دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید مجلسی نیز می باشد .

13) نشانی کارفرما (فراخوان گزار )
شرکت عمران شهر جدید مجلسی
اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی بلوار ارم شرکت عمران شهر جدید مجلسی
تلفن: 2-03152472211 03152472733

14) روش ارزیابی توان انجام کار :

بر اساس موارد مندرج در اسناد ارزیابی که توسط آن شرکت / پیمانکاری تکمیل و همراه مستندات ارائه گردیده ، هیات ارزیابی کلیه اطلاعات و مستندات دریافتی را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و براساس امتیازات اخذ شده هر معیار به شرح جدول ذیل امتیاز کل دریافتی پیمانکار را محاسبه خواهد نمود.

معیارهای ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان

معیارهای اصلی ارزیابی کیفی وتوان اجرای کار پیشنهاد دهندگان ووزن هریک از معیارها مطابق جدول “ب” و به شرح بند های 1 تا 9 ذیل می باشد.

جدول ب ـ معیار های ارزیابی کیفی و توان پیشنهاد دهندگان و وزن هر یک از معیار ها
ردیف معیار وزن معیار
1 تجربه (سابقه اجرایی) 25 30
2 حسن سابق در کارهای قبلی 5
3 توان مالی 40 50
4 تجربه در زمینه تأمین منابع مالی 10
5 توان تجهیزات 4 20
6 توان فنی و برنامه ریزی 4
7 توان تأمین کالا 4
8 توان مدیریتی 4
9 دانش فنی مطالعه و طراحی 4
جمع 100 100

توضیحات:
1-مشارکت کننده اعلام می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در برگ های استعلام ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان از هر لحاظ صحیح می باشد.
2-مشارکت کننده اعلام می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی درخصوص شرکت در فراخوان برای دستگاه فراخوان گزار ایجاد نخواهد کرد .
3- مشارکت کننده تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه فراخوان گزار بعمل نخواهد آورد.

کارفرما
نام ونام خانوادگی مشارکت کننده:                                                                                           شهرام مجیدی
مهر و امضاء                                                                                               رئیس هیات مدیره و مدیر عامل