عنوان مناقصه تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 1397/09/20
آخرین مهلت 1397/10/5
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات آماده سازی به شرح زیر و به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۲۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت هااز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۹/۹/۹۷ می باشد.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذامراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

پرداخت به پیمانکار بسته به انتخاب کارفرما به صورت نقد ویا تهاتر خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح
پروژه
برآورد
(ریال)
مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه
چک
تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ آماده سازی دسترسی پروژه مشارکتی مهندسی ۳ و باغشهرهای
ناحیه ۱
۱۵٫۲۹۵٫۹۶۸٫۲۵۸ ۷۶۵٫۷۹۸٫۴۱۳