عنوان مناقصه تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 1397/06/24
آخرین مهلت 1397/07/11
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد آماده سازی ناحیه صنعتی شهر صدرا به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۵/۶/۹۷ می باشد.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا
پرداخت به پیمانکار بسته به انتخاب کارفرما به صورت نقد و یا تهاتر خواهد بود.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح
پروژه
برآورد
(ریال)
مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه
چک
تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ آماده سازی ناحیه صنعتی صدرا
۱۶٫۷۶۶٫۵۸۵٫۸۲۱ ۸۳۸٫۳۲۹٫۲۹۱