عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1400/03/18
آخرین مهلت 1400/03/29
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد تهیه مصالح و اجرای انشعابات آب و فاضلاب واحدهای تجاری و مسکونی واقع در سطح شهرجدید مجلسی و نیز اجرای آبیاری قطره ای و سایر خدمات تاسیساتی متفرقه شهر مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط زیر و براساس اسناد و مدارک پیوست ، از طریق استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

بسمه تعالی
(( استعلام ))

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد تهیه مصالح و اجرای انشعابات آب و فاضلاب واحدهای تجاری و مسکونی واقع در سطح شهرجدید مجلسی و نیز اجرای آبیاری قطره ای و سایر خدمات تاسیساتی متفرقه شهر مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط زیر و براساس اسناد و مدارک پیوست ، از طریق استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.بدینوسیله از جنابعالی دعـــوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید:
1-موضوع: تهیه مصالح و اجرای انشعابات آب و فاضلاب واحدهای تجاری و مسکونی واقع در سطح شهرجدید مجلسی و نیز اجرای آبیاری قطره ای و سایر خدمات تاسیساتی متفرقه شهر مجلسی
2- مبلغ برآورد اولیه: حدود بعدد: 000ر600ر349ر5 ریال به حروف پنج میلیارد و سیصد و چهل ونه میلیون ششصد هزار ریال می باشد.
3- محل اجرا: کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی
4 – مدت اجراء: از تاریخ ابلاغ به مدت دوازده (12) ماه شمسی می باشد.
5- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 00/9 صبح روز شنبه مورخ 29/3/1400 می باشد.
6- کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون در روز شنبه مورخ 29/3/1400راس ساعت10 صبح در محل شرکت باز خواهد شد ، ورود کلیه پیشنهاددهندگان آزاد است .
7- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
8- کلیه مدارک پیوست استعلام باید به امضاء مجاز شرکت رسیده و ممهور به مهر باشد
9- دریافت اسنادوارسال پاکت پیشنهادی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد انجام می گردد.

10- نظارت بر اجرای کار،توسط واحد فنی اجرایی کارفرما انجام می پذیرد.
11- به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه مابه التفاوت و هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت و حجم کل قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
12- کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار بوده وپیمانکار موظف است نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید .

13- درصورت تاخیردراجرای عملیات، خسارات مربوطه محاسبه واز مطالبات پیمانکارکسرمی گردد .

14- پیمانکار موظف است آنالیز قیمت پیشنهادی خود همراه با برگ پیشنهاد قیمت و نیز سوابق کاری مرتبط در خصوص موضوع استعلام را از طریق سامانه ستاد در موعد مقرر ارسال نماید.
15- پیمانکار ملزم به تهیه قطعات، لوازم ومصالح استاندارد مورد تایید شرکت عمران و با هماهنگی شرکت عمران مجلسی بوده و همچنین تغییر در محل تامین منابع و مصالح به واسطه تغییر در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز می باشد.
16- پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت ، در زمانهای مورد نیاز نسبت به اجرای انشعابات اقدام نماید.

17- شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر قرارداد مورد نظرحاکم خواهدبود .
18- عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی قابل پرداخت خواهد بود .

19- مدارک پیوست شامل برگ پیشنهاد قیمت می باشد.

شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل