عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1400/05/10
آخرین مهلت 1400/05/25
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی درنظردارد حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی دولتی آن و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی رااز طریق مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید

بسمه تعالی

دعوتنامه شرکت در مناقصه

شرکت/ پیمانکار
شرکت عمران شهرجدید مجلسی درنظردارد حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی دولتی آن و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی رااز طریق مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.

الف) موضوع کار
موضوع کارعبارتست از حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی،اراضی دولتی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی
براساس شرایط خصوصی پیوست

ب ) شرح مختصر کار:
– حفاظت فیزیکی شهروشرکت شامل: اراضی محدوده طرح جامع شهرجدید مجلسی- اراضی دولتی- تفریحگاه ها- مهمانسرا- مراکز درمانی- مذهبی ،ساختمانهای مسکونی، تجاری، خدماتی و کلیه محلات شهر بر اساس شرایط خصوصی پیوست

پ) زمان اجرای کار:
ازتاریخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 12 ( بحروف )دوازده ماه خورشیدی پیش بینی شده است.
ت) برآورد اولیه :
– برآورد اولیه بر اساس تعداد نفرات ، خودرو وتجهیزات وسایر شرایط در نظر گرفته شده در شرایط خصوصی پیوست به صورت ناخالص به عددحدود 000ر000ر370ر13ریال و بحروف سیزده میلیارد وسیصدوهفتاد میلیون ریال به مدت یک سال می باشد.

-کارفرما می توانددر صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

ث) تجهیزات ،وسایل و امکانات
_ پیمانکار ملزم می باشد نسبت به تامین یک دستگاه خودرو وانت دو کابین شاسی بلند مدل 1395 به بالا ونیزبکارگیری کلیه تجهیزات، وسایل وامکانات مورد نیاز مطابق شرایط خصوصی پیوست که به تائیدکارفرمارسیده باشد، اقدام نماید.

ج) محل اجرای کار
کیلو متر 20 جاده مبارکه – بروجن، شهر جدید مجلسی

چ) کارفرما و دستگاه مناقصه گزار
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

ح) واحد کنترل بر نحوه عملکرد پیمانکار:
واحد حراست شرکت عمران مجلسی
خ) تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر670 ریال (ششصد وهفتاد میلیون ریال) است که باید به صورت زیرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
ضمانت نامه بانکی
تبصره : چک مسافرتی یا چک در گردش – چک شخصی و یا چک به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد مدت اعتبار ضمانتنامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم و صادر شود.
ز) توضیحات
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت، تاساعت13 روز دوشنبه مورخ 25/5/1400می باشد .
– باتوجه به اینکه ارسال کلیه پاکات بصورت الکنرونیکی از طریق سامانه ستاد انجام می گردد، ضمن ارسال الکترونیکی، ارسال فیزیکی اسناد نیز الزامی می باشد.

– مناقصه گران موظفند ضمن ارسال الکترونیکی پاکات مناقصه ، پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه رانیز بصورت فیزیکی ارسال نمایند.

** صرفا” اسناد و پاکت های پیشنهاد ب) وج) دارای مهروامضای الکترونیکی ، مورد پذیرش بوده و بازگشایی می گردد **

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با سایر اسناد تسلیم شود.
س)بازگشائی پاکات:
-کلیه پیشنهادهای واصله در کمیسیون مناقصه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 26/5/1400 باز و وبصورت دو مرحله ای بررسی خواهدگردید، مرحله اول پاکت الف بازگشائی ودر صورت تائید تضمین شرکت در مناقصه،پاکت

ب بازگشائی گردیده واسناد و مدارک ارائه شده از طرف متقاضی مورد بررسی قرارخواهد گرفت که در صورت مورد تائید قرارگرفتن پیمانکار از طرف واحد حراست شرکت عمران مجلسی و داشتن مجوز لازم از نیروی انتظامی (پلیس پیشگیری) و تائید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان ، در مرحله دوم، پاکت ج بازگشائی و برنده مناقصه مشخص خواهد گردید.
– حضور یک نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است.
_ کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و در پایان کار موظف به ارائه تسویه حساب بیمه و مالیات خواهد بود.

_ به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– پیمانکار موظف به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی خود می باشد.
– کلیه هزینه های آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
– عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
– هر گاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند طبق آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران با آنان رفتارخواهد شد.
_ رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه شرکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی منعکس می شود تا با پیمانکاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.
نشانی محل تسلیم پیشنهادها
اصفهان_ کیلومتر20جاده مبارکه بروجن _ شهر جدید مجلسی بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن 03152472733

شرکت عمران شهر جدید مجلسی
شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل