متن آگهی

باسمه تعالی

مناقصه عمومی ( یک مرحله‌ای )

شماره1-10

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد نسبت به خرید ، نصب و راه اندازی آسانسورهای تعدادی از پروژه های مسکن مهر درشهر جدید پرند را با مشخصات ذیل به واجدینِ شرایط( حقوقی و حقیقی) ، واگذار نماید:

ردیف نام پروژه آسانسورها بر حسب توقف تعداد نوع خدمات مبلغ برآورد  ( ریال ) مبلغ تضمین ( ریال ) جمع مبلغ تضامین ( ریال ) نحوه پرداخت
1 جهاندیده 2 آسانسورهای با 5 توقف 74 خرید 42.488.000.000 4.248.800.000 4.622.900.000 90% نقد و 10%تهاتر
توسار 2 نصب و راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد 7.482.000.000 374.100.000 50%نقد 50%تهاتر
صنعت برتر زنجان3
2 خانه سازان صفه 2 آسانسورهای با 6 توقف 32 خرید 17.648.000.000 1.764.800.000 1.926.400.000 90% نقد و 10%تهاتر
نصب و راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد 3.232.000.000 161.600.000 50%نقد 50%تهاتر
3 کوزو2 آسانسورهای با 10 توقف 10 خرید 13.350.000.000 1.335.000.000 1.417.500.000 90% نقد و 10%تهاتر
نصب و راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد 1.650.000.000 82.500.000 50%نقد 50%تهاتر

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ07/10/98 تا پایان وقت اداری11/10/98

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ23/10/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها24/10/98 ساعت14:30 ظهر ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/1.000.000ریال برای خرید اسناد مناقصه،هر یک از پروژه های فوق به صورت جداگانه به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه