متن آگهی

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی

شماره 2-2

 

            شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد ، خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز در قبال 60 درصد نقد و 40 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند را حسب مشخصات جدول و به شماره سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد می‌باشند، ، واگذار نماید.

شماره سیستمی عنوان مبلغ کل برآورد(ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال ) مدت قرارداد
2099001077000003 خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 5 و 6 شهر جدید پرند 25.285.545.000 1.264.277.250 12ماه
2099001077000004 خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 3 و 4 و قسمتی از شهرک صنعتی و بوستان مشاهیر پرند 34.077.698.000 1.703.884.900 12ماه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.irانجام خواهد شد . و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ06/02/99 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ07/02/99 می باشد .

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط،روز شنبه مورخ06/02/ 99 تا روز چهارشنبه مورخ 10/02/99 از سامانه مذکور می باشد.

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخ 22/02/99 می باشد.

ت) آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف( تضمین ) به صورت لاک و مهر شده تا ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخ 22/02/99 به دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند می باشد .

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها23/02/99 ساعت 10 صبح ( اتاق جلسات )

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،  متقاضیان می توانند با شماره‌های تلفن‌  56945700-56945800-021  بابت مسایل فنی با آقای مهندس رزمجو تماس حاصل نمایید .

شرکت عمران شهر جدید پرند

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه