عنوان مناقصه تهیه و حمل لوازم و تکمیل شبکه آبیاری تحت فشار سایت جنگل کاری حاشیه اتوبان کرج – قزوین (زون D) در شهر جدید هشتگرد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، روزگار
تاریخ انتشار از تاریخ 11/03/1400 لغایت 24/03/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت از تاریخ 11/03/1400 لغایت 24/03/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره سامانه 2000001290000020

ازکلیه پیمانکاران دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 در رشته آب دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان  عمومی یک مرحله ای « تهیه و حمل لوازم و تکمیل شبکه آبیاری تحت فشار سایت جنگل کاری حاشیه اتوبان کرج قزوین (زون D) در شهر جدید هشتگرد » با مبلغ برآورد اولیه به عدد:  15.922.902.993ریال از تاریخ 11/03/1400 لغایت 24/03/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.