عنوان مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا- پایه 4
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبر جنوب،دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/04/04
آخرین مهلت 1399/04/25
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های روبنایی شهر جدید صدرا به شماره 2099001041000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت ، ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس   www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 0399/04/04 می باشد .

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز چهارشنبه  تاریخ 1399/04/11

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز چهارشنبه  تاریخ 1399/04/25

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا  تلفن 07136411979

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا