عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبر جنوب،دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/03/13
آخرین مهلت 1399/04/07
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد مناقصه عمومی طراحی و ساخت ( تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای آپارتمانی) پروژه های طرح اقدام ملی ناحیه 180 هکتاری شهر جدید صدرا به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 99/03/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 روز 99/03/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز 99/04/07

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

ارائه گواهینامه معتبر اشتغال به کار انبوه سازی رتبه یک مسکن و ساختمان یا مجوز لازم پیمانکاری (پایه یک طرح و ساخت غیر صنعتی یا ابنیه و ساختمان) الزامی است.

پرداخت به پیمانکار به صورت نقد یا از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد.رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح پروژه برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانتنامه (ریال )

1 طراحی و ساخت طرح اقدام ملی ناحیه 180 هکتاری 2.325.196.000.000 23.251.960.000