عنوان مناقصه فراخوان خدمات مشاوره
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های دنیای اقتصاد، خبرجنوب
تاریخ انتشار 1398/12/04
آخرین مهلت 1398/12/25
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح تفصیلی شهر جدید صدرا

به شماره  ۲۰۹۸۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰۱8  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ، استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 98/21/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 15 بعدارظهر شنبه تاریخ 98/12/10

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 15 بعدارظهر شنبه تاریخ 98/12/24

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:  ساعت 9 صبح یکشنبه 98/12/25

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

ارائه رتبه معتبر خدمات مشاور در رشته شهرسازی- طراحی شهری پایه یک الزامی است

پرداخت به مشاور به صورت نقدی خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا  و تلفن 07136411979

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد. رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا