عنوان مناقصه فراخوان خدمان مشاور
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبر جنوب،ایران
تاریخ انتشار 1399/06/11
آخرین مهلت 1399/06/25
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی  پروژه پلیس راهور و پلیس تخصصی شهر جدید صدرا به شماره  2099001041000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ، استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه  99/06/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان:  ساعت 10 صبح    99/06/18

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان:    ساعت 10 صبح    99/06/25

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:  ساعت 11 صبح   99/06/25

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

ارائه رتبه معتبر در رشته ابنیه الزامی است.

پرداخت به مشاور به صورت نقدی خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا  و تلفن 07136411979

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد. رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا