عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
آگهی در محدوده شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار
آخرین مهلت
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر تعداد ۲۶ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم واقع در منطقه ۱۰ شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به فروش می رساند متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت در این فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲ مراجعه نمایند .