عنوان مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 16-4-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، رسالت
تاریخ انتشار فراخوان از تاریخ 1399/06/27 لغایت 1399/07/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1399/07/19 می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 16-4-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای جهت مرمت و لکه گیری آسفالت و نوار حفاریهای فازهای 4 و 7 شهر جدید هشتگرد با مبلغ به عدد: 10،148،004،789 ریال و به حروف: ده میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون و چهار هزارو هفتصد و هشتاد و نه ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 1399/06/27 لغایت 1399/07/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1399/07/19 می باشد. اسناد بازگشایی در ساعت 11:00  روز یکشنبه مورخ 1399/07/20 در محل سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  507،400،240 ریال را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

– مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 5 در رشته راه وترابری با ظرفیت کاری و ریالی آزاد در آن رشته و دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.