عنوان مناقصه فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 18-01-1400/م بکارگیری کارگزار امور ثبتی جهت تسریع در صدور اسناد تک برگ
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، عصرتوسعه
تاریخ انتشار از تاریخ29/2/1400لغایت 6/3/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد فراخوان: تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه مورخ 20/03/1400
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001290000015

ازکلیه اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان «بکارگیری کارگزار امور ثبتی جهت تسریع در صدور اسناد تک برگ » از تاریخ29/2/1400لغایت 6/3/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد: 28000000000 ریال

به حروف : بیست و هشت میلیارد ریال

آخرین مهلت تاریخ بازگشایی : تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20

صلاحیت لازم : دارای رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک حداقل رتبه 2 درزمینه خدمات پشتیبانی و رتبه 4 درزمینه مشاوره و نظارتبر اجرای طرح های انفورماتیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات