عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 48-8-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، یاقوت وطن
تاریخ انتشار برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 1399/09/24  لغایت 1399/10/06 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 48-8-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب پیمانکار به منظور خرید 20 ست ورزشی بزرگسالان و 20 مجموعه بازی کودکان در شهرجدید هشتگرد با مبلغ به عدد: 12,547,297,760 ریال و به حروف: دوازده میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و دویست و نود و هفت هزار و هفتصد و شصت ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 24/09/99 لغایت 6/10/99 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 21/10/99 می باشد. اسناد ارزیابی در ساعت 12:00  روز دوشنبه مورخ 22/10/99 در محل سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  627,364,888 ریال را به حساب شماره 4001036906374199  (940100004001036906374199 IR شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان با داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd.ntdc.ir  و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cwww.setadiran.ir  ) قابل مشاهده می باشد.