عنوان مناقصه فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره17-01-1400/م  انجام خدمات نگهداری ،تعمیرات شبکه برق بالاسری, پست های ATP/SP , تجهیزات تونلها, انشعابات برق کل مسیر  و سیستم های مخابراتی پروژه قطار برقی گلشهر – شهر جدید هشتگرد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، صنعت
تاریخ انتشار از تاریخ 29/02/1400 لغایت 6/03/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد فراخوان: تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 20/03/1400
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001290000016

ازکلیه اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان «انجام خدمات نگهداری ،تعمیرات شبکه برق بالاسری, پست های ATP/SP , تجهیزات تونلها, انشعابات برق کل مسیر  و سیستم های مخابراتی پروژه قطار برقی گلشهر شهر جدید هشتگرد» از تاریخ 29/02/1400 لغایت 6/03/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد: 50330586176 ریال

به حروف : پنجاه میلیارد و سیصدو سی میلیون و پانصد وهشتادو شش هزارو صد و هفتاد و شش

آخرین مهلت تاریخ بازگشایی : تا ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20

صلاحیت لازم : دارا بودن پایه 5 پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات یا نیرو و ظرفیت خالی باقیمانده آماده به کار و اجرای حداقل یک پروژه مشابه