عنوان مزایده فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر
آگهی در محدوده شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه روزنامه دنیای جام جم- روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آخرین مهلت ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
دانلود فایل مناقصه *

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه:

از ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ الی ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :

ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴.

زمان بازگشایی پاکت ها:

پاکت های الف و ب روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ساعت ۱۱ صبح و پاکت ج روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱ صبح.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰ صبح 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس: اراک ، کیلومتر ۴۰ جاده اراک – سلفچگان ، شهر جدید امیرکبیر

تلفن: ۳۳۵۵۲۹۹۶ – ۳۳۵۵۲۹۸۱ – ۳۳۵۵۲۹۷۱ : ۰۸۶ – داخلی ۱۰۶

مرکز تماس : ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ پیش شماره : ۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر ” موجود است.