عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اتصال شهر صدرا به شیراز از مسیر قره پیری
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های ایران، دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/07/21
آخرین مهلت 1399/08/10
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه اتصال شهر صدرا به شیراز از مسیر قره پیری به شماره مناقصه  2099001041000024 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 99/07/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 9 صبح روز 99/07/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز 99/08/10

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز 99/08/10

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

ارائه گواهینامه معتبر اشتغال به کار راه و ترابری پایه دو الزامی است.

تخصیص منابع بر اساس طرحهای عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا و تهاتر با املاک متعلق به شرکت و اسناد خزانه خواهد بود.

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد.رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح پروژه برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانتنامه (ریال )

1 اتصال شهر صدرا به شیراز از مسیر قره پیری 1.558.751.192.964 27.287.511.930