عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبر جنوب، دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 98/10/17
آخرین مهلت 98/11/07
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد احداث منبع بتنی 20000 مترمکعبی شهر صدرا  به شماره مناقصه  2098001041000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 98/10/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 تاریخ 98/10/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 تاریخ 98/11/06

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 تاریخ 98/11/07

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

ارائه رتبه معتبر در رشته ابنیه یا آب الزامی است

پرداخت به پیمانکار به صورت نقد یا از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد.رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح پروژه برآورد (ریال) تضمین شرکت در مناقصه

ضمانتنامه (ریال )

1 احداث منبع بتنی 20000 مترمکعبی شهر صدرا 176.749.416.118 3.534.988.322