عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های نیم نگاه، ایران
تاریخ انتشار 1399/07/02
آخرین مهلت 1399/07/19
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد احداث پروژه مسکن اقدام ملی ناحیه 115 هکتاری به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰20 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ  99/07/02 می باشد.

مهلت دریافت اسناد:    تا ساعت10 صبح تاریخ  99/07/09

مهلت ارائه پیشنهاد:    تا ساعت 10 صبح تاریخ 99/07/19

زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 11 صبح تاریخ 99/07/19

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

ارائه گواهینامه معتبر اشتغال به کار انبوه سازی با رتبه متناسب یا مجوز لازم پیمانکاری ( پایه 4 ابنیه و ساختمان) الزامی است.

پرداخت به پیمانکار به صورت نقد یا از محل تسهیلات و آورده متقاضی (از محل اعتبارات طرح اقدام ملی مسکن) خواهد بود.

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد. رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح پروژه برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانتنامه (ریال )

1 احداث پروژه مسکن اقدام ملی ناحیه 115 هکتاری 310.311.000.000 15.515.550.000