متن آگهی

 شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد پروژه  خرید و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه یک صنعتی پرند  ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضی و مستحدثات در شهر جدید پرند ، حسب مشخصات ذیل را به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 رشته نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات  و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 130439/94 مورخ 24/06/94  از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد15.828.321.445 ریال ( بر اساس فهرست بهای اختصاصی 1395 وزارت نفت )  

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 791.416.072 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ.07/12/95 تا پایان وقت اداری.11/12/95

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15:30 ، مورخ.23/12/95

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند ( به آدرس فوق‌الاشاره )

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 24/12/95. ساعت 10 صبح ( اتاق جلسات )  

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/1.000.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه ، به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

دانلود فایل های مزایده