عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/19
آخرین مهلت 1399/04/30
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی درنظردارد نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی رااز طریق مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید

بسمه تعالی
دعوتنامه شرکت در مناقصه

شرکت/ پیمانکار
شرکت عمران شهرجدید مجلسی درنظردارد نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی رااز طریق مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.

الف) موضوع کار:
موضوع کارعبارت است از: نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی بصورت 50% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده بر اساس شرایط مندرج دراین اسناد
ب)محل اعتبار: اعتبار پروژه ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت عمران شهرجدید مجلسی بوده وکارفرما می تواندهزینه انجام پروژه رابه صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی ویا درصورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار درقالب اسناد خزانه اسلامی یا نقدی اقدام نماید.

پ ) شرح مختصر کار:
نگهداری تاسیسات شهری شامل: نگهداری از کلیه پمپاژ خانه ها و منبع آب ، تعمیر شکستگیهای کلیه خطوط آب وفاضلاب ، کنترل تابلو ها و سیستم فرمان الکترو پمپها ، تامین روشنایی منابع آب وپمپاژخانه ها ،تعویض قطعات خراب ،تعمیر و تعویض تابلوهای برق طبق دستور کارفرما و سایرخدمات و مواردی که به تفصیل در شرایط خصوصی پیوست اسناد مناقصه عنوان گردیده است.

ت) زمان اجرای کار:
ازتاریخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 12 ( بحروف )دوازده ماه خورشیدی پیش بینی شده است.

ث ) مبلغ پیمان:
برآورد اولیه به مبلغ 000ر000ر670ر15 ریال بحروف پانزده میلیارد وششصد وهفتاد میلیون ریال بصورت سالیانه می باشد.

ج) شرایط مناقصه:

1) با توجه به تهاتری بودن این مناقصه، جهت انجام تهاتر پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار (برنده مناقصه ) به کارفرما ، ازکل مطالبات قطعی شده هر صورت وضعیت 50 % بلوکه می گردد تا پس از رسیدن مبلغ بلوکه شده به مبلغ مورد تهاتر، زمین یا واحد ساخته شده به قیمت کارشناسی روزجهت تهاتر واگذار گردد.

2) مورد تهاتر پس از واگذاری وتحویل به پیمانکاربا حفظ شرایط کاربری ومطابق شرایط شرکت عمران مجلسی قابل واگذاری (فروش) به غیر می باشد.
3) در صورت فسخ یا خاتمه پیمان ( ماده 46 یا 48 شرایط عمومی پیمان) پیمانکار اختیار تصمیم گیری در خصوص زمین یا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شرکت عمران مجلسی واگذار می نماید.
4) در صورت درخواست پیمانکار و تایید کارفرما، پیمانکار می تواند به جای کل مطالبات قطعی شده صورت وضعیتها، معادل آن زمین یا واحد ساخته شده تحویل گیرد.

چ) با توجه به تحویل قریب الوقوع تاسیسات آب و فاضلاب شهر به شرکت آب و فاضلاب استان، در زمان تحویل، تعداد نیروهای تاسیساتی، اپراتور منابع آب و سایر موارد مرتبط مندرج در شرایط خصوصی پیوست، از قرارداد منعقد شده با برنده مناقصه حذف می گرددو براساس نیروهای موجود کارکردپیمانکار محاسبه می گردد.

ح) تجهیزات ،وسایل و امکانات:

– پیمانکار ملزم می باشد نسبت به تهیه وحمل وبکارگیری,کلیه تجهیزات،وسایل وامکانات مورد نیاز مطابق شرایط خصوصی پیوست که به تائیدکارفرمارسیده باشد، اقدام نماید.

خ) محل اجرای کار
کیلو متر 20جاده مبارکه – بروجن، شهر جدید مجلسی

د) کارفرما و دستگاه مناقصه گزار
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

ذ) واحد کنترل بر نحوه عملکرد پیمانکار:
واحد بهره برداری شرکت عمران مجلسی

ر) تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر785ریال(هفتصدوهشتاد وپنج میلیون ریال) است که باید به صورت مشروحه زیرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
– ارائه ضمانت نامه بانکی
تبصره : چک مسافرتی یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد مدت اعتبار ضمانتنامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم و صادر شود.

ز) توضیحات

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد ، حداکثرتاساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 6/7/99 می باشد

در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراٌ برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام نشده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار
مجاز شما تجاوز می نماید مراتب را کتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پیمانکارن اطلاع دهید. مشارکت شما در این مناقصه موکول به تایید دفتر مزبور می باشد و در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد
مبادرت نمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال از فهرست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع کارها محروم خواهد گردید.

– کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل ثبت آگهی ،دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادقیمت بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام گردیدوبازگشائی پاکات نیز از طریق سامانه مذکورانجام خواهد گردید.
– مناقصه گران موظفند ضمن ارسال الکترونیکی پاکات مناقصه ، پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه رانیز بصورت فیزیکی ارسال نمایند.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با سایر اسناد ارسال شود.

س)بازگشائی پاکات:

– کلیه پیشنهادهای واصله در کمیسیون مناقصه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 6/7/99 باز و خوانده میشود.
– حضور یک نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است.
– هر گاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند طبق آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران با آنان رفتارخواهد شد.
– رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه شرکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی منعکس می شود تا با پیمانکاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

– کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

– پیمانکار موظف به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی خود می باشد.
– با توجه به اینکه مناقصه مربوطه تجدید گردید، لذا قرارداد منعقده با برنده مناقصه براساس شرایط خصوصی پیوست از تاریخ 1/7/99 لازم الاجرا خواهد بود.

– عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
– شرکت کننده در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) طبق شرایط مناقصه در زمان مقرر از طریق سامانه ستاد به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

ارسال گواهینامه احراز صلاحیت شرکت یا پیمانکاری که صلاحیت آن با کد فعالیتی مرتبط (نگهداری تاسیسات شهری ) مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان قرارگرفته باشدالزامی است.

– تائید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی ، سوابق اجرائی مرتبط با موضوع مناقصه همراه با قراردادهای منعقد شده درپاکت ب قرارداده شده و از طریق سامانه بارگذاری گردد.

– در صورتی که مشخصات ارسالی در پاکت ب مورد تائید دستگاه مناقصه گذار نبوده ومناقصه گر صلاحیت لازم وتوانائی انجام عملیات موضوع پیمان رادارا نباشد پاکت ج باز نخواهد شد .

ش)نشانی محل تسلیم پیشنهادها
اصفهان_ کیلومتر20جاده مبارکه بروجن_شهر جدید مجلسی بلوار ارم، شرکت عمران مجلسی
تلفن:52472733-031

شهرام مجیدی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل