عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی (مزایده) فروش واحدهای تجاری شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 10/99-300-ر
آگهی در محدوده فاز 11 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران
تاریخ انتشار 1399/04/01
آخرین مهلت 1399/04/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد 2(دو ) واحد تجاری خود را در فاز 11 پردیس به صورت نقدی و شرایطی (50% نقد والباقی در اقساط 3(سه) ماهه) از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.
نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:
الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، به مدت 10روز از تاریخ 01/04/1399 لغایت 10 /04/1399 در مقابل درخواست کتبی.
ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر200(دویست هزار)ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.
تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.