عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه تأمین نیروی انسانی کارگزاری مسکن‌مهر شهر جدید پردیس کد: 11/97-200-ر
آگهی در محدوده کارگزاری مسکن‌مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/07/24
آخرین مهلت 1397/08/07
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 8 صورت‌جلسه هیأت‌مدیره به‌شماره 15/694 مورخ 22/05/1397 نسبت به تأمین نیروی انسانی کارگزاری مسکن‌مهر شهر جدید پردیس (شش ماهه دوم سال 97 و شش ماهه اول سال 98)، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای و انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع: تأمین نیروی انسانی کارگزاری مسکن‌مهر شهر جدید پردیس (شش ماهه دوم سال 97 و شش ماهه اول سال 98).
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 200971098000035 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم‌عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن 88969737 و 85193768 و دفتر مرکز به شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌دوست- پلاک 15 مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد،را نیز انجام دهند.
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، شهر جدید پردیس،فاز یک،میدان عدالت،خیابان فروردین شمالی،خیابان پیام،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4-مدت پیمان. مدت پیمان 12 ماه شمسی است.
5- مبلغ برآورد اولیه: معادل 065ر946ر628ر37 (سی‌وهفت‌‌میلیاردوشش‌صدوبیست‌وهشت‌‌‌میلیون‌ونه‌صدوچهل‌وشش‌هزاروشصت‌وپنج)ریال.
6-تضمین فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت درمناقصه): معادل 000ر000ر882ر1 (یک‌میلیاردوهشت‌صدوهشتادودو‌‌میلیون‌)ریال است.
7-ارائه مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رشته موضوع مناقصه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی وهمچنین به منظور سنجش توان مالی پیشنهاد دهنده، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه  مدارک مربوط به حسابرسی، پیشنهاددهنده از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): از روز سه‌شنبه مورخ 24/07/1397 لغایت روز دو‌شنبه مورخ 07/08/1397 از ساعت 08:00 الی 19:00 قابل‌دریافت است.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 19:00 روز ‌شنبه مورخ 19/08/1397 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 19/08/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:30 روز دو‌شنبه مورخ 21/08/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.
13- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است.