عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی 9 باب قطعه ورزشی روباز کد: 11/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 5، 8، 9 و 11 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/11
آخرین مهلت 1399/04/18
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس صورت‌جلسه ‌شماره 11/758 مورخ 02/04/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: انجام عملیات اجرایی 9 باب قطعه ورزشی روباز در فازهای 5، 8، 9 و11 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000012 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 104 و 203.
5- مدت پیمان: 9 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 719ر159ر321ر65 (شصت‌وپنج‌¬میلیاردوسی‌صدوبیست‌ویک‌میلیون‌ویک‌صدوپنجاه‌ونه‌هزاروهفت‌صدونوزده) ریال، به‌صورت 30%نقد و 70%تهاتر.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر267ر3 (سه‌میلیاردودویست‌وشصت‌وهفت‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌شنبه مورخ 11/04/1399 تا روز چهارشنبه مورخ 18/04/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 28/04/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 29/04/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 30/04/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 ( هفت‌صدوپنجاه هزار) ریال است.