عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز 5 کد: 12/98-200-ر
آگهی در محدوده فاز 5 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/05/23
آخرین مهلت 1398/06/05
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 1 صورت‌جلسه ‌شماره 19/743 مورخ 12/05/1398 هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز 5 شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای (روش فشرده).
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000075 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”) و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 259ر134ر786ر63 (شصت‌وسه‌میلیارد‌وهفت‌صدوهشتادوشش‌‌میلیون‌ویک‌صدوسی‌وچهار‌هزارودویست‌وپنجاه‌ونه)ریال، به‌صورت 70%نقد و 30%تهاتر.
7- تضمین فرآیند ارجاع کار: 000ر000ر190ر3 (سه‌میلیاردویک‌صدونودمیلیون) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته نیرو (توزیع و انتقال نیرو)، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت “ب” الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند وپس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی درمراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
11- دریافت اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”) از سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 23/05/1398 تا روز سه‌شنبه مورخ 05/06/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
12- تحویل اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”):
12-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 23/06/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
12-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 24/06/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
13- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 25/06/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
14- زمان و محل بازگشایی “پاکت‌های الف و ب” اسناد مناقصه: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 06/07/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
15- زمان و محل بازگشایی “پاکت ج” اسناد مناقصه: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 15/07/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
16- هزینه خرید اسناد (اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”) از سامانه ستاد: 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال است.
17- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است.