عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران تأمین تجهیزات و احداث مدول اول تصفیه‌خانه شماره 2 فاضلاب شهر جدید پردیس کد: 12/99-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/16
آخرین مهلت 1399/04/25
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 08/782 مورخ 11/03/1399 هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس و صورت‌جلسه شماره 23/1003/م/99 مورخ 27/03/1399 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت مناقصه تأمین تجهیزات و احداث مدول اول تصفیه‌خانه شماره 2 فاضلاب شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.
1- موضوع: تأمین تجهیزات و احداث مدول اول تصفیه‌خانه شماره 2 فاضلاب شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000013 است. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 104، 203.
5- مدت پیمان: 36 ماه شمسی (24 ماه ساخت و 12 ماه بهره‌برداری).
6- مبلغ برآورد اولیه: 408ر173ر376ر477ر1 (یک‌هزاروچهارصدوهفتادوهفت‌میلیاردوسی‌صدوهفتادوشش‌میلیون‌ویک‌صدوهفتادوسه‌هزارچهارصدوهشت) ریال، به‌صورت 50%نقد و 50%تهاتر.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 2 در رشته آب، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی پیمانکار، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 16/04/1399 تا روز چهارشنبه مورخ 25/04/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز پنج‌شنبه مورخ 09/05/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 11/05/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 12/05/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه ستاد: 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال است.
14- پیمانکاران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند وپس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی درمراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.