عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تأمین تجهیزات باقیمانده و اجرای عملیات تکمیلی احداث شبکه برق‌رسانی در سطح فشارمتوسط، ضعیف و روشنایی معابر فاز 8 د: 15/97-200-ر
آگهی در محدوده فاز 8 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/08/20
آخرین مهلت 1397/08/30
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 4 صورت‌جلسه ‌شماره 16/695 مورخ 29/05/1397هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس و صورت‌جلسه شماره 45/1003/م/97 مورخ 03/07/1397 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت مناقصه تأمین تجهیزات باقیمانده و اجرای عملیات تکمیلی احداث شبکه برق‌رسانی در سطح فشارمتوسط، ضعیف و روشنایی معابر فاز 8 (دره بهشت) شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران اقدام نماید.
1- موضوع: تأمین تجهیزات باقیمانده و اجرای عملیات تکمیلی احداث شبکه برق‌رسانی در سطح فشارمتوسط، ضعیف و روشنایی معابر فاز 8 (دره بهشت) شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 200971098000043 کلیه مراحل انجام مناقصه از دریافت وتحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم‌عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن 88969737 و 85193768 و دفتر مرکز به شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌دوست- پلاک 15 مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد، را نیز انجام دهند.
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، شهر جدید پردیس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین‌شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.
4- مدت پیمان: 24 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: معادل 672ر550ر955ر257 (دویست‌وپنجاه‌وهفت‌میلیارد‌ونه‌صدوپنجاه‌وپنج‌میلیون‌وپانصدوپنجاه‌هزاروشش‌صدوهفتادودو)ریال، به‌صورت 30%نقد و 70%تهاتر.
6- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: حداقل رتبه 4 در رشته نیرو (توزیع و انتقال نیرو)، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
7- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی وهمچنین به منظور سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه  مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند ارزیابی کیفی حذف می‌گردد.
8- دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): از روز یک‌شنبه مورخ 20/08/1397 لغایت روز چهار‌شنبه مورخ 30/08/1397 از ساعت 08:00 الی 19:00 قابل‌دسترس است.
9- تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی:
9-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 17/09/1397 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری شود.
9-2- به‌صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 17/09/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
10- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد استعلام  ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز دو‌شنبه مورخ 19/09/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
11- هزینه خرید اسناد استعلام  ارزیابی‌کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): 400،000 (چهارصد ‌هزار)ریال است.
12- مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند وپس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی درمراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
13- سایر موارد و مشخصات در اسناد استعلام  ارزیابی‌کیفی مندرج می‌باشد.