عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) تکمیل عملیات معابر اصلی فاز 9 قدیم کد: 15/99-200-ر
آگهی در محدوده فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/23
آخرین مهلت 1399/04/30
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 08/782 مورخ 11/03/1399 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1- موضوع: تکمیل عملیات معابر اصلی فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس.
2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000016 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 104 و 203.
5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.
6- مبلغ برآورد اولیه: 769ر374ر559ر72 (هفتادودو‌¬میلیاردوپانصدوپنجاه‌ونه‌میلیون‌وسی‌صدوهفتادوچهار¬هزاروهفت‌صدوشصت‌ونه) ریال، به‌صورت 20 %نقد و 80 %تهاتر.
7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر630ر3 (سه‌میلیاردوشش‌صدوسی‌میلیون‌) ریال.
8- مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) در پاکت “ب” اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 23/04/1399 تا روز دوشنبه مورخ 30/04/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
11- تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌‌شنبه مورخ 11/05/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 12/05/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دو‌شنبه مورخ 13/05/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 ( هفت‌صدوپنجاه هزار) ریال است.