عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی واقع در دره آرا (فاز11) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M11-02) کد: 17/99-200-ر
آگهی در محدوده فاز 11 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/29
آخرین مهلت 1399/05/05
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره به‌شماره 14/788 مورخ 23/04/1399 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع: مشارکت در ساخت خدمات روبنایی واقع در دره آرا (فاز11) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M11-02) (با مشخصات مندرج در جدول( 1).2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار .
3- مبلغ سرمایه گذاری : معادل 438ر743ر219ر525ر1 (یکهزارو پانصدو بیست وپنج میلیارد دویست ونوزده میلیون و هفتصدو چهل وسه هزارو چهارصدو سی وهشت) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی واسناد فراخوان:
6-1-دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز یکشنبه مورخ 29/04/99 لغایت روز یکشنبه مورخ 05/05/99 از ساعت 08:00 الی 15:00، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2-تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان شراکت: تا ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 12/05/99 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: روزدوشنبه مورخ 13/5/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین ،پاکت پیشنهادی میزان شراکت سرمایه گذاران(اعم از حقوقی یا حقیقی)بازگشایی و برنده فراخوان مشخص می گردد.
6-5 –هرکدام از سرمایه گذاران می بایست پاکت پیشنهادی میزان شراکت را بصورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان ولاک ومهر شده تحویل نمایند.
6-6-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان شراکت : ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 15/5/1399در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان شراکت بازگشایی می گردد.