عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) احداث پایگاه انتظامی شهر جدید ایوانکی کد: 18/97-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید ایوانکی
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/10/03
آخرین مهلت 1397/10/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 25/704 مورخ 20/08/1397 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
1-موضوع: احداث پایگاه انتظامی شهر جدید ایوانکی.
2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 200971098000045 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.
4-مدت پیمان. 12 ماه شمسی.
5- مبلغ برآورد اولیه: 659ر054ر493ر26 (بیست‌وشش‌میلیاردوچهارصدونودوسه‌‌میلیون‌وپنجاه‌وچهار‌هزاروشش‌صدوپنجاه‌ونه)ریال، به‌صورت سرجمع (70% نقد و 30% تهاتر).
6-تضمین فرایند ارجاع کار: 000ر000ر325ر1 (یک‌میلیاردوسی‌صدوبیست‌وپنج‌‌میلیون‌)ریال.
7-مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
8-در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی پیشنهاددهنده، ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، پیشنهاددهنده از فرایند مناقصه حذف می‌شود.
9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز دو‌شنبه مورخ 03/10/1397 تا روز دوشنبه مورخ 10/10/1397 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10-تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 22/10/1397 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌‌شنبه مورخ 23/10/1397 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
11-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 25/10/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 ( پانصد ‌هزار)ریال است.